Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zielone Darłowo

Cztery nowe parki

logotypy ue i rp

Szczegóły projektu

Projekt nr POIS.02.05.00-00.0112/16 pn. „Zielone Darłowo: Tworzenie nowych ora odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowo w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.05.00-00.0112/16 z dnia 7 lipca 2017 r.
Beneficjent: Miasto Darłowo, Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo.
Okres realizacji: 2017-2019
Wartość projektu: 7 819 406,00 zł;
Wartość dotacji: 4 178 235,40 zł;
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów: 5,56 ha
Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami w ramach projektu: 11,91 ha

Program Infrastruktura i Środowisko
Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia możesz korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów bądź też pasywnie – jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Główne obszary, na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny – wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł:
– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln euro,
– Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln euro,
– Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln euro.

27.12.2019

Projekt nr POIS.02.05.00-00.0112/16 pn. „Zielone Darłowo: Tworzenie nowych ora odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowo w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.05.00-00.0112/16

Blisko 8 milionów złotych kosztował projekt Zielone Darłowo, dzięki któremu w mieście Króla Eryka powstały nowe parki. Miasto zdobyło na ten cel ponad 4 miliony złotych dotacji z funduszy Unii Europejskiej.

Jak zmieniło się Darłowo dzięki jednemu z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat? Poniżej szczegółowo opisujemy zmiany w czterech lokalizacjach.

Park Morski w Darłówku Zachodnim
Obszar 50 292 m kw. poddany został całkowitej rewitalizacji. Uporządkowano kompozycję parkową z układem komunikacyjnym w postaci ścieżek pieszych, placów, elementami małej architektury ( ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoły do tenisa stołowego, stoliki do gry w szachy, hamaki terenowe) oraz zieleni. Całość została oświetlona, teren objęto systemem monitoringu. Dla odwiedzających udostępniono obiekt ogólnodostępnej toalety, wiaty pikinikowe, plac zabaw, wybieg dla psów, strefę siłowni plenerowej .
Opracowanie w zakresie w zieleni obejmowało szczegółową inwentaryzację dendrologiczną wraz z oceną stanu zdrowotnego istniejącej zieleni. Uzyskane wyników studiów i analiz pozwoliły na określenie właściwych – optymalnych – kierunków dalszego kształtowania i zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia powierzchni pokrytych przez zieleń.
W efekcie prac dokonano nasadzeń nowych drzew, krzewów ozdobnych (gatunki introdukowane nieinwazyjne), krzewów i krzewinek rodzimych, paproci gatunków rodzimych, roślin zielnych gatunków rodzimych, nieinwazyjnych, trawy ozdobne gatunków rodzimych, roślin na rabaty ozdobne w strefie wejściowej. W części parku dokonano renowacji runa.

Park Inkula (wraz z sadem owocowym)
Stworzono go zupełnie od podstaw na powierzchni 54 864 m kw. Celem podjętych prac było zaprojektowanie i wykonanie parku miejskiego z uporządkowaną kompozycją parkową z układem komunikacyjnym w postaci ścieżek pieszych, placów, elementami małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery, ) oraz zieleni. Dla odwiedzających udostępniono obiekt ogólnodostępnej toalety, plac zabaw, wybieg dla psów. Całość została oświetlona zarówno poprzez wykorzystanie tradycyjnego oświetlenia oraz lamp solarnych, teren objęto systemem monitoringu. W zachodniej części parku wykonano wyniesioną nad poziom terenu kładkę o nawierzchni z desek drewnianych.
W zakresie zieleni nasadzono drzewa podkreślające kompozycję ogólnego założenia parku, wykonano strefę biocenotyczną, strefę roślin okrywowych, ogrodu sensorycznego, roślin charakterystycznych dla ogrodu deszczowego, roślin bagiennych, brzegowych i wodnych. W ramach parku Inkula na powierzchni 6 536 m kw wykonano również miejski sad owocowy na którym posadzono rózengo rodzaju gatunki drzew owocowych w tym między innymi, jabłonie oraz grusze.

Park przy ul. św. Gertrudy
Park przy ul. św. Gertrudy podobnie jak Park Inkula powstał zupełnie od nowa. Zagospodarowano teren o powierzchni 3 620 m kw. Cała powierzchnia parku została poddana rewitalizacji. Wykonano ścieżki, drewnianą kładkę wyniesioną ponad powierzchnię terenu wraz ze schodami terenowymi, oświetlenie terenu wraz z monitoringiem, elementy wyposażenia terenu w postaci ławek, koszy na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne.
W ramach projektu uporządkowano istniejącą szatę roślinną oraz wprowadzono nowe elementy szaty roślinnej (drzewa, krzewy, rośliny).

Park Eryka

w Darłowie zlokalizowany jest w północno – wschodniej części Darłowa. To park o powierzchni 10 236 m kw.
Głównym celem projektu była szeroko rozumiana rewitalizacja parku miejskiego. Dokonano uporządkowania kompozycji parkowej z układem komunikacji w postaci ścieżek o nawierzchni granitowej oraz przepuszczalnej mineralnej. Wykonano instalację oświetlenia terenu wraz z system monitoringu, teren parku wyposażono w elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne). Dokonano także oczyszczenia istniejącej wieży ciśnień wraz z jej podświetleniem. Wykonano także posadzkową (suchą) fontannę parkową. Jest to fontanna o 20 dyszach.
Głównym celem projektu jest jak największej ilości istniejącej zieleni i włączenie jej do nowej kompozycji zieleni. Priorytetem było również podniesienie walorów estetycznych strefy wejściowej do parku od strony ul. O. D. Tynieckiego. Poprzez wprowadzenie roślin o charakterze ozdobnym. W sąsiedztwie fontanny wykonano cztery rabaty o zmiennej wysokości. Rabaty bezpośrednio przy wejściu podkreślono okrywą jałowca pospolitego, oraz grupą liliowców, w otoczeniu starych drzew wykonano renowację trawnika. W bezpośredni otoczeniu fontanny dokonano nasadzeń strzyżonych bukszpanów wieczniezielonych, róż okrywkowych o intensywnie różowym kolorze. Kompozycję dopełniają rośliny zielne o atrakcyjnych kwiatach. W pasie zieleni pomiędzy ul. Tynieckiego a wykonaną ścieżką od ul. Wyszyńskiego zaproponowano swobodny układ swobodny układ grup krzewów rodzimych i obcych o dużych wartościach biocenotycznych – stanowiący pas zieleni izolacyjnej. Podnóża skarp obsadzono grupami krzewów ozdobnych głównie hortensje i róże oraz krzewami rodzimymi o wartościach biocenotycznych.

09.03.2018

W dniu 05 marca 2018 Burmistrz Miasta Darłowo podpisał umowę z Panem Kamilem Skocznym reprezentującym firmę GOREM Sp. z o.o. z Gdańska dotyczącą zaprojektowania oraz wykonania robót budowlanych na 4 terenach zielonych w mieście Darłowo.  Na obszarach będących przedmiotem inwestycji przewiduje się działania polegające na zagospodarowaniu nieużytków, stworzeniu nowych terenów zorganizowanej zieleni miejskiej oraz przebudowie i rewaloryzacji terenów istniejących. W ramach zamówienia uwzględnia się takie prace jak: budowa, przebudowa, rozbudowa, remont, montaż monitoringu i wyposażenia w stałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz przekazania terenów do użytkowania zgodnie z założeniami projektu  pn. „Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów.” Wartość podpisanej umowy z wykonawcą to 7 700 000,00 zł.  Termin zakończenia realizacji inwestycji 24 września 2019 r.

Przypomnijmy, że na realizacje w/w inwestycji Miasto Darłowo otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach  projektu pn. „Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów”  dofinasowanie w kwocie  4 442 601,87 zł . Projekt zostanie dofinansowany w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Poniżej przedstawiono koncepcje programowo przestrzenne terenów, które zostaną zagospodarowane w ramach projektu.

30.01.2018

W dniu 30.01.2018 r.  Gmina Miasto Darłowo ogłosiło zamówienie publiczne dotyczące realizacji zamierzenia inwestycyjnego w ramach projektu: „Zielone Darłowo – tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowo w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów” – zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj;

Zamówienie realizowane będzie w ramach projekt nr POIS.02.05.00-00-0112/16 pn. „Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów.” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0112/16-00.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na 4 terenach w mieście Darłowo. Na obszarach będących przedmiotem inwestycji przewiduje się działania polegające na zagospodarowaniu nieużytków i stworzeniu nowych terenów zorganizowanej zieleni miejskiej oraz przebudowie i rewaloryzacji terenów istniejących. W zakresie zamówienia uwzględnia się prace takie jak: budowa, przebudowa, rozbudowa, remont, montaż monitoringu i wyposażenia w stałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz przekazanie terenów do użytkowania zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Tereny przeznaczone do realizacji: PARK INKULA: Inwestycja obejmuje roboty budowlane na dwóch terenach znajdujących się wokół zbiorników wodnych: 1. PARK INKULA 1 – wokół stawu Inkula na działkach numer 112/86, 112/154, 112/152, 112/84, 112/83 obręb 0014 Darłowo. 2. PARK INKULA 2 – wokół dawnego zbiornika przeciwpożarowego na działce numer 112/92 obręb 0014 Darłowo. 3. PARK ERYKA: Inwestycja obejmuje roboty budowlane na terenie istniejącego parku miejskiego oraz Placu Króla Eryka znajdujących się przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego na działce numer 123 obręb 0010 Darłowo. 4. PARK NADMORSKI: Inwestycja obejmuje roboty budowlane na terenie położonym przy ulicach: Aleja Parkowa, Sosnowa, Plażowa w Darłówku Zachodnim. Działka numer 60/68 obręb 0002 Darłowo.

14.07.2017

W dniu 07.07.2017 Burmistrz Miasta Darłowo, Pan Arkadiusz Klimowicz, podpisał z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, umowę o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0112/16-00 projektu pn. „Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów.” Projekt zostanie dofinansowany w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość projektu zgodnie z umową to 7 766 742,41 zł, wydatki tzw. kwalifikowalne to 5 226 590,44 zł, wartość dofinasowanie ze środków UE to  4 442 601,87 zł. Zgodnie z umową realizacja zamierzenia inwestycyjnego będzie trwać do III kwartału 2019.

Projekt dotyczy czterech obszarów terenów zielonych (parkowych) zlokalizowanych na terenie Darłowa o łącznej powierzchni około 12 ha. Zaplanowano w nich m.in: zagospodarowanie nieużytków, rewaloryzację istniejących terenów zielonych oraz zamontowanie obiektów małej architektury.

Pierwszy teren, objęty projektem, to teren nieużytków leżący wokół zbiornika wodnego Inkula (przy ulicy Władysława Andersa).

Drugi teren otacza były zbiornik ppoż. położony przy ul. św. Gertrudy.

Trzeci teren to park Króla Eryka, położony przy ulicach Ojca Damiana Tynieckiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czwarty teren  to park w Darłówku Zachodnim, jest to obszar położony pomiędzy ulicą Sosnową, Aleją Parkową a ulicą Plażową.

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner