Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Deklaracja dostepności

Wstęp do deklaracji

Urząd Miejski w Darłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.darlowo.pl.

Jednostką w Urzędzie Miejskim w Darłowie odpowiedzialną za moderację serwisu www.darlowo.pl jest Biuro Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej.

Kontakt z administratorem witryny:

Artur Wejnerowski
Kierownik Biura Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej
Adres poczty elektronicznej: promocja@darlowo.pl.
Numer telefonu kontaktowego: 94 355 1224.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część opublikowanych materiałów została zamieszczona na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre publikacje są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne jednostki organizacyjne i instytucje;
 • pochodzą z różnych źródeł (w tym także zewnętrznych), przez co nie zawsze podmiot publiczny jest w stanie zapewnić np. opisy alternatywne;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • publikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych i pochodzą z zewnętrznych serwisów;
 • załączane zdjęcia i grafiki nie zawsze są opatrzone opisami alternatywnymi;
 • cel linku nie zawsze jest odpowiednio określony.

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.0 i posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami (m.in.):

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery);
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • klawisz „Tab” umożliwiający poruszanie się po kolejnych elementach strony;
 • nagłówki i etykiety.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-06-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji 2021-10-12.

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Darłowie, merytorycznie odpowiedzialnym za treść niniejszej deklaracji, jest Anna Owczarek – adres poczty elektronicznej: a.owczarek@darlowo.pl, numer telefonu kontaktowego: 94 355 1241.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za stronę internetową jest Mariusz Chruściel – adres poczty elektronicznej: promocja@darlowo.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Darłowie. Adres URL do strony z informacjami: http://um.darlowo.ibip.pl/public/?id=230509.


Niniejsza deklaracja została sporządzona zgodnie ze Wzorem oświadczenia w sprawie dostępności, stanowiącego załącznik do Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, a także przepisami krajowymi, dla których deklaracja ma zastosowanie.