Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wymiana pieców – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Jednostka:

Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji

Wymagane dokumenty:

Wypełnione zgłoszenie

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Darłowie

Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji

Opłaty:

Złożenie zgłoszenia jest bezpłatne

Termin i sposób załatwienia:

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w terminie 13.05.2020 r. do 30.04.2021 roku

Inne informacje:

Uwaga: W przypadku kiedy osoba fizyczna nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego to  gmina (Miasto Darłowo) na własny koszt zleci audytorowi wykonanie przedmiotowego dokumentu! Proszę nie zlecać charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego – my to zrobimy!

O granty (dotacje)  na wymianę pieca mogą ubiegać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

W Mieście Darłowo zaplanowano udzielenie 104 grantów na wymianę pieców. Granty udzielane będą zgodnie z  regulaminem udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu pn. „Miasto Darłowo – ekologicznie i zdrowo – wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy stanowiącym załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Darłowo. Zarządzenie i regulamin opublikowano na niniejszej stronie internetowej.

Ważne jest aby przed przystąpieniem do wypełniania zgłoszenia zapoznać się z regulaminem i jego załącznikami!

UWAGA! Wymianie podlegają wyłącznie piece/kotły na paliwa stałe takie jak węgiel, koks, czy ekogroszek.

Jeśli chodzi o świadectwo charakterystyki energetycznej – załącznik do zgłoszenia.

Regulamin § 2 pkt 10:

„Świadectwie charakterystyki energetycznej – należy przez to rozumieć świadectwo charakterystyki energetycznej określone przez Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz 376 z późn. zm.) uzupełnione o wymagania niezbędne do dokonania przez Gminę prawidłowej oceny zgłoszenia oraz wykazania wskaźników zadeklarowanych w Umowie o powierzenie grantu podpisanej przez Gminę z Instytucją Zarządzającą RPO WZ.”

Zgodnie z naszym Regulaminem § 6 ust. 4.

„W przypadku braku w zgłoszeniu informacji o wartości poziomu efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, przedstawionej na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego objętego zgłoszeniem uznaje się, że zgłoszenie wymaga uzupełnienia. W przypadku, gdy ostateczny odbiorca nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego objętego zgłoszeniem, Gmina może zlecić jego wykonanie. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje po jego uzupełnieniu. Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia zgłoszenia do realizacji następuje na podstawie wykonanego świadectwa charakterystyki.”

Komentarz: Jeżeli osoba fizyczna posiada świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/audyt energetyczny dołącza dokument do zgłoszenia. W przeciwnym wypadku w celu spełnienia minimalnego wymogu w zakresie efektywności energetycznej gmina zleci audytorowi wykonanie przedmiotowych dokumentów. Po uzupełnieniu przedmiotowych dokumentów Gmina dokonuje wyboru grantobiorców i podpisuje z nimi umowy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Regulamin § 6 ust. 2  pkt. 6) zakłada, iż jednym z warunków formalnych zgłoszenia jest fakt, iż musi ono „dotyczyć budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego spełniającego warunek efektywności energetycznej (EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok)”.

Komentarz: Dla potwierdzenia tego faktu zgodnie z założeniami programu należy właśnie załączyć „świadectwo charakterystyki energetycznej”.

Regulamin § 6 ust. 5 pkt. 5 mówi o tym, iż zgłoszenie ulega odrzuceniu w przypadku: „złożenia zgłoszenia na budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny, którego poziom zapotrzebowania w energię wynosi EPH+W więcej niż 150 kWh/m2 na rok”.

Komentarz: Istnieje zatem możliwość, że wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej wykluczy możliwość wymiany źródła ciepła w danym lokalu mieszkalnym (z uwagi na niespełnienie minimalnej efektywności energetycznej).

Jeśli chodzi o składanie zgłoszeń mówi o tym m.in.:

§ 10.  ust. 1. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu (w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) do Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Dodatkowe informacje:

Proszę pamiętać, że nawet w sytuacji kiedy w budynku mieszkalnym jest zarejestrowana ale nieprowadzona działalność gospodarcza to wyklucza to z udziału w projekcie.

W ramach konkursów zostały przewidziane środki na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku, które są rozliczane stawką jednostkową. Jeżeli osoba fizyczna posiada świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/audyt energetyczny dołącza dokument do zgłoszenia. W przeciwnym wypadku w celu spełnienia minimalnego wymogu w zakresie efektywności energetycznej gmina zleci audytorowi wykonanie przedmiotowych dokumentów.

W ramach działania 2.14 możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych, w tym w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych z zaznaczeniem, że lokale mieszkalne posiadają własne odrębne źródło ciepła.

W przypadku budynku wielorodzinnego gdzie, tylko w jednym mieszkaniu ma nastąpić wymieniana źródła ciepła, świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzające efektywność energetyczną, powinno być sporządzone dla lokalu mieszkalnego. Dotyczy to budynku w którym każdy lokal ma własne instalacje grzewcze.

Komentarz do załączników do zgłoszenia

Jeśli chodzi o załączniki do zgłoszenia:

– Informacja z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o możliwości podłączenia do sieci (zgodnie z hierarchią wskazaną w załączniku nr 3 Kryte Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Darłowie Kryterium wyboru projektów – l.p. 1.8);

Potencjalny Grantobiorca przed złożeniem do Urzędu Miejskiego w Darłowie zgłoszenia o przyznanie grantu, musi wystąpić formalnie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (MPEC) w Darłowie o wydanie zaświadczenia o możliwości przyłączenia gospodarstwa domowego do miejskiej sieci ciepłowniczej. W omawianym zaświadczeniu (MPEC w Darłowie) stwierdzi czy istnieje możliwość podłączenie nieruchomości/lokalu do sieci ciepłowniczej we wskazanej lokalizacji lub nie ma takiej możliwości (w wyniku braku zasadności ekonomicznej lub technicznej). Zaświadczenie załącza się do zgłoszenia. Dokument ten stanowi potwierdzenie zachowania w ramach projektu hierarchii wyboru źródła ciepła. Pozyskanie zaświadczenia leży w gestii ostatecznego odbiorcy wsparcia.

– Informacja z Zakładu Gazowniczego o możliwości podłączenia do sieci (zgodnie z hierarchią wskazaną w załączniku nr 3 Kryterium wyboru projektów – l.p. 1.8);

Za taką informację można uznać np. warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej lub oświadczenie o warunkach przyłączenia do sieci gazowej. Potencjalny grantobiorca powinien (w kontekście możliwych zapisów w wymienionych dokumentach) wziąć pod uwagę terminy dotyczące realizacji zadania, które zawarte są regulaminie oraz umowie. O terminach mówi o tym m.in. § 13 ust. 1 pkt 1) oraz § 13 ust. 1 pkt 2) regulaminu, a także § 4 ust 1 umowy. Dokumenty te stanowią potwierdzenie zachowania w ramach projektu hierarchii wyboru źródła ciepła. Pozyskanie zaświadczenia leży w gestii ostatecznego odbiorcy wsparcia.

– Zgoda właściciela lokalu (jeśli dotyczy) (Zgodnie z SOOP – zad. 2.14 – poz. 9);

Grantobiorcami mogą być również osoby posiadające ograniczonego prawa rzeczowego w stosunku do nieruchomości lub, którzy korzystają z nieruchomości w ramach stosunku zobowiązaniowego. Chodzi tu o osoby posiadające własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, jak i wynajmujący lokal na podstawie umowy najmu lokalu (spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu lokalu socjalnego lub komunalnego itp). Wynajmujący musi udokumentować zgodę właściciela lokalu na wymianę pieca/kotła. Tak więc najemcy lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy również mogą ubiegać się o grant. W przypadku mieszkań komunalnych w celu wymiany pieca Wniosek do Gminy w tym zakresie musi złożyć najemca-osoba fizyczna. Najemca musi posiadać także zgodę właściciela mieszkania na dokonanie wymiany pieca (MZBK w Darłowie).

Informacja:

Czy osoba fizyczna może rozpocząć zadanie przed podpisaniem umowy z gminą o dofinansowanie? Okres kwalifikowania rozpoczyna się po podpisaniu umowy dofinansowania. Nie ma możliwości dofinansowania działań już zrealizowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo (ie@darlowo.pl) lub telefonicznie (94 314 22 23 do 26 wew. 233).


Za zgodność merytoryczną niniejszych treści odpowiada wskazana jednostka (kontakt – tel:. 94 314 22 23 do 26 wew. 233)


Pierwsze umowy zostały już podpisane (czytaj więcej)


Załączniki:

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 13.09.2021 r.) [161.29 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 18.06.2021 r.) [124.52 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 02.06.2021 r.) [124.42 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 15.03.2021 r.) [163.01 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 10.03.2021 r.) [162.38 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 05.03.2021 r.) [162.24 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 23.02.2021 r.) [161.08 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 05.02.2021 r.) [161.10 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 07.01.2021 r.) [160.35 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 04.12.2020 r.) [159.97 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 09.11.2020 r.) [158.59 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 23.10.2020 r.) [158.57 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 13.10.2020 r.) [158.39 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 30.09.2020 r.) [157.38 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 14.09.2020 r.) [113.53 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 10.09.2020 r.) [113.12 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 31.08.2020 r.) [112.16 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 10.08.2020 r.) [111.53 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 27.07.2020 r.) [109.86 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 20.07.2020 r.) [97.80 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 07.07.2020 r.) [96.75 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 30.06.2020 r.) [95.82 kB]

Lista poprawnie złożonych zgłoszeń (stan na 24.06.2020 r.) [443.05 kB]

Zarządzenie Burmistrza – regulamin 2.14 – wymiana pieców [2.02 MB]

Zgłoszenie [359.46 kB]

Rozliczenie umowy [208.74 kB]

Wzór umowy [358.35 kB]

Zarządzenie Burmistrza – korekta umowy z grantobiorcą [7.70 MB]