Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Jednostka:

Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji

Wymagane dokumenty:

Wypełnione zgłoszenie (dokumenty do pobrania dostępne są poniżej, w sekcji “załączniki”)

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Darłowie

Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji

Opłaty:

Złożenie zgłoszenia jest bezpłatne

Termin i sposób załatwienia:

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

Inne informacje:
Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Projekt pn. „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych – przedsięwzięcie antysmogowe Miasta Darłowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

O granty (dotacje) na termomodernizację domów jednorodzinnych oraz wymianę kotłów i pieców mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych wyłącznie na terenie Miasta Darłowo

W Mieście Darłowo zgodnie z regulaminem udzielania wsparcia na termomodernizację domów jednorodzinnych oraz wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych – przedsięwzięcie antysmogowe Miasta Darłowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy zaplanowano:

  • 50 000,00 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania (zaplanowano udzielenie 13 grantów opisanych w regulaminie jako pełna termomodernizacja).

Grant przyznaje się ryczałtowo.

Ważne jest aby przed przystąpieniem do wypełniania zgłoszenia zapoznać się z regulaminem i jego załącznikami!

UWAGA! Wymianie podlegają wyłącznie piece/kotły na paliwa stałe takie jak węgiel, koks, czy ekogroszek.

Informacja:

Czy osoba fizyczna może rozpocząć zadanie przed podpisaniem umowy z gminą o dofinansowanie? Okres kwalifikowania rozpoczyna się po podpisaniu umowy dofinansowania. Nie ma możliwości dofinansowania działań już zrealizowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo (ie@darlowo.pl) lub telefonicznie (94 314 22 23 do 26 wew. 233).

Uwaga: zadanie – należy przez to rozumieć nowe przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza, obejmujące pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego oraz  zmianę systemu ogrzewania. O zakresie niezbędnych do wykonania prac termomodernizacyjnych (pełnej lub częściowej termomodernizacji) przesądzają zapisy audytu energetycznego. Wykonanie zadania polega na zrealizowaniu założeń przedstawionych w Zgłoszeniu. Oznacza to, że dokonano likwidacji źródła energii cieplnej opartego o spalanie paliw kopalnych i zastąpieniu go nowym źródłem wytwarzającym energię cieplną w oparciu o mniej emisyjne rozwiązania;

audyt energetyczny – audyt energetyczny sporządzony w szczególności zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z 2009 r. poz. 346);
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z 2015 r. poz. 1606).

Ważne: Jeżeli osoba składająca zgłoszenie dotyczące dofinasowania zadania (które polega na termomodernizacji i wymianie pieca) nie posiada audytu energetycznego, lub audyt nie spełnia warunków programu, to zostanie on wykonany na zlecenie i na koszt miasta (w ramach realizacji projektu).


Za zgodność merytoryczną niniejszych treści odpowiada wskazana jednostka (kontakt – tel:. 94 314 22 23 do 26 wew. 233)

Załączniki:

Lista zgłoszeń uznanych za poprawne – 20 07 2022 termomodernizacja [97.47 kB]

Lista zgłoszeń uznanych za poprawne – (stan na 06.08.2021 r.) [97.34 kB]

Lista zgłoszeń uznanych za poprawne – (stan na 11.05.2021 r.) [46.81 kB]

Lista zgłoszeń uznanych za poprawne – (stan na 07.05.2021 r.) [47.17 kB]

Lista zgłoszeń uznanych za poprawne – (stan na 15.03.2021 r.) [96.84 kB]

Lista zgłoszeń uznanych za poprawne – (stan na 22.01.2021 r.) [96.67 kB]

Lista zgłoszeń uznanych za poprawne – (stan na 16.10.2020 r.) [96.49 kB]

Lista zgłoszeń uznanych za poprawne – (stan na 20.08.2020 r.) [447.30 kB]

Lista zgłoszeń uznanych za poprawne – (stan na 17.08.2020 r.) [95.11 kB]

Lista zgłoszeń uznanych za poprawne – (stan na 12.08.2020 r.) [93.84 kB]

Zarządzenie Burmistrza – regulamin 2.15 – termomodernizacja [3.54 MB]

Zarzadzenie nr EI.0050.885.2021 [2.01 MB]

Zarządzenie Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie zmiany zarządzenia nr. EI.0050.885.2021 [611.39 kB]

Zarządzenie nr EI.0050.895.2021 [1.01 MB]

Ogłoszenie z dnia 20.08.2021 r. [847.17 kB]

Zgłoszenie [369.85 kB]

Projekt umowy [368.05 kB]

Rozliczenie umowy [158.00 kB]

Weksel [105.80 kB]

informacja o zakonczeniu skladania zgloszen na modernizacje budynkow sierpien 2022 [218.40 kB]