Uwaga! Ze względu na trwające prace modernizacyjne, na stronie mogą pojawić się błędy w działaniu.
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program czyste powietrze

logo czyste powietrze 1

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMATYCZNY ZNAJDUJE SIĘ W POKOJU NR 2 W URZĘDZIE MIEJSKIM W DARŁOWIE.

CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 1200 DO 1400.

INFORMACJA O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

  • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których

roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,

  • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania – nie może przekroczyć dwudziestokrotności. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

FORMA DOFINANSOWANIA

• Dotacja (wniosek składany do wfośigw, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl).

• Dotacja z PREFINANSOWANIEM (wniosek wypełniany elektronicznie i wysyłany z elektronicznym podpisem lub wypełniany elektronicznie, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do wfośigw lub składany przez punkt gminny w formie papierowej).

• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

TERMINY

REALIZACJA PROGRAMU: LATA 2018-2029

PODPISYWANIE UMÓW DO: 31.12.2027 r.

ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ DO: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

Nabór wniosków

• Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.

• Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

• Wnioski można też składać za pośrednictwem gmin, które przystąpiły do programu, oraz banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

• Składając wniosek można również skorzystać ze ścieżki elektronicznej na portalu gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, następnie opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).

• Szczegółowe informacje o sposobach składania wniosków oraz informacje pomocne przy ich wypełnianiu dostępne są na stronach internetowych wfośigw oraz na portalu gov.pl.

Warunki dofinansowaniaach każdego poziomu

• W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

• W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym

• Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

• Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

– został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

– zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

• Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

• Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

UWAGA! Od 1 styczna 2022 r. nie można składać wniosków o dofinansowane zakupu kotła na węgiel.

PIĘĆ KROKÓW DO DOFINANSOWANIA

1. Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku oraz instrukcją jego wypełniania a także regulaminem naboru i pozostałymi pomocnymi dokumentami. Znajdziesz je na stronie internetowej gov.pl oraz na Portalach Beneficjenta wszystkich wfośigw.

2. Zbadaj potrzeby budynku

Określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie*

Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. Możesz przy tym skorzystać z pomocy w swojej gminie, jeżeli przystąpiła do realizacji programu (lista gmin aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

* Inna procedura obowiązuje w przypadku ścieżki bankowej, w której wnioski pomagają wypełniać pracownicy banków, które przystąpiły do programu(lista banków aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl). Po pozytywnej decyzji kredytowej

banku lub zawarciu warunkowej umowy kredytu, bank na podstawie przekazanych przez Ciebie danych, wypełni wniosek o dofinansowanie. Sprawdź dane zawarte we wniosku i podpisz wniosek. Bank przekaże podpisany przez Ciebie wniosek do rozpatrzenia przez wfośigw zgodnie z lokalizacją budynek/lokal mieszkalny (więcej o Kredycie Czyste Powietrze dowiesz się z dalszej części tej ulotki).

4. Zawarcie umowy o dofinansowanie

W przypadku pozytywnej decyzji wfośigw o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym zostaniesz poinformowany pismem.

5. Złóż wnioski o płatność*

Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (przy najwyższym poziomie transz może być maksymalnie pięć). Trzeci (lub piąty przy najwyższym poziomie dofinansowania) wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

* Inna procedura obowiązuje w przypadku ścieżki bankowej, w której dotacja jest wypłacana na rachunek kredytu w jednej transzy, po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia.

NA KONIEC PAMIĘTAJ JESZCZE O DWÓCH WAŻNYCH KWESTIACH

ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

• 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowani (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),

• 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania,

• 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla dotacji z PREFINANSOWANIEM

OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM:

• Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie.

• Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

• zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,

• pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami), po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

• Prefinansowanie może objąć maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu.

• Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia, a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

• Na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego wykonawcą.

KREDYT CZYSTE POWIETRZE

To dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Intensywność dofinansowania w tym przypadku ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.

Z Kredytu Czyste Powietrze możesz skorzystać składając wniosek w ramach 1 lub 2 części programu „Czyste Powietrze” (podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania).

W przypadku Kredytu Czyste Powietrze i wnioskowania o dotację na częściową spłatę kapitału tego kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany może zostać poniesiony najwcześniej od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do programu. Nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków w bankach

• Obowiązujący formularz wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego wraz z wymaganymi załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępny jest w bankach, które przystąpiły do programu.

• Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w tym samym banku, w którym wnioskodawca wnioskuje o kredyt w ramach programu (taki kredyt można uzyskać tylko w banku, który przystąpił do programu).

• Aktualna lista banków, które przystąpiły do programu znajduje się na stronie czystepowietrze.gov.pl.

• Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu są przyjmowane po pozytywnej decyzji lub zawarciu warunkowej umowy kredytu przez banki, które znajdują się na ww. liście i przekazywane do rozpatrzenia przez wfośigw zgodnie z lokalizacją budynek/lokal mieszkalny.

• Banki, które przystąpiły do programu udzielają informacji na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu i dotacji oraz zapewniają dostęp do pełnych informacji o programie „Czyste Powietrze” na stronach internetowych oraz w placówkach udzielających kredytu bankowego z dotacją.

Dodatkowe warunki dofinansowania dla wniosków składanych w bankach

• Kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.

• Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym, co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych zgodnych z załącznikiem  2 lub 2a do programu oraz wykorzystanie tego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Cookie Consent with Real Cookie Banner