Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program “Ciepłe mieszkanie”

cieple mieszkanie kopia 2

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, znajdujących się na terenie Miasta Darłowo. Program będzie realizowany w latach 2023-2026 i zakłada się, że  zawartych zostanie do 36 umów z beneficjentami końcowymi na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 690 000,00 zł. Beneficjentem końcowym może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Darłowa.

Dofinansowanie przyznaje się beneficjentowi końcowemu między innymi na: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego. Poziom dofinasowania realizacji inwestycji jest zmienny i zależy od wielkości dochodów potencjalnego beneficjenta. Maksymalna wielkość dofinasowania jaką można uzyskać to 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej jednak niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

Wnioski będzie można składać już od 01.07.2023 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie, który jest zlokalizowany przy ul. 1 Maja 3, 76-150 Darłowo. Jednak już teraz pracownicy MZBK udzielają szczegółowych informacji na temat realizowanego w Darłowie programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Miastu Darłowo w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW). Przypomnijmy, iż w maju 2023 Burmistrz Miasta Darłowo, Pan Arkadiusz Klimowicz podpisał umowę z przedstawicielami WFOŚiGW dotyczącą udzielanie dotacji na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Darłowa.

Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji w tym wniosek o dofinansowanie

Aktualnie, na dzień 04.04.2024 r.:

Ilość zawartych umów od początku roku do końca marca 2024: 5 szt
Ilość rozliczonych umów od początku roku do końca marca 2024: 4 szt
Wartość rozliczonych umów od początku roku do końca marca 2024: 38 226.39 zł
Wartość rozliczonych umów od początku wejścia programu w życie: 111 084.70 zł
Ilość dofinansowań od początku roku do końca marca 2024r. wg. Poziomów:
podstawowy: 3 szt
podwyższony: 1 szt

Aktualnie, na dzień 15.01.2024 r.:

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłowie informuje, że do końca grudnia 2023 r. zawarto 12 umów w ramach programu priorytetowego „ Ciepłe mieszkanie”. Rozliczone zostały 4 umowy.

Całkowita wartość rozliczonych umów wynosi 51.139,79 zł

  • Poziom podstawowy  1 szt.
  • Poziom podwyższony 4 szt.

Aktualnie, na dzień 30.11.2023 r.:

Ilość zawartych umów do końca listopada 2023 r.: 11

Ilość rozliczonych umów do końca listopada 2023 r.: 4

Wartość rozliczonych umów: 42 353,50 zł

Ilość dofinansowań wg. Poziomów: podstawowy: 1

                                                              podwyższony: 3