Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej oraz deszczowej, dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłówku Wsch. w Darłowie (etap I). -Wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II

Wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II

Zakres:
W ramach niniejszej inwestycji zamierza się wykonać niezbędną
infrastrukturę dostępową umożliwiającą rozwój cennego inwestycyjnie nadmorskiego obszaru
zagospodarowania w Darłówku Wschodnim. W szczegółach inwestycja zawierać się będzie w: 1.
Budowie instalacji odwodnieniowej (kanalizacji deszczowej) terenów inwestycyjnych; 2. Budowie
sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych; 3. Budowie sieci wodociągowej dla
terenów inwestycyjnych; W/w inwestycja realizowana będzie na zwartym obszarze
funkcjonalnym, który ograniczony jest z jednej strony terenami plaży nadmorskiej, granicą miasta
oraz głównym ciągiem komunikacyjnym Darłówka Wsch. – Aleją Jana Pawła II. Omawiany teren
przeznaczony jest w całości na cele inwestycyjne, szczegółowe zapisy MPZP, opisują go jako tereny
zabudowy obiektami zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, domy z apartamentami, …),
jako przestrzeń o wysokiej koncentracji usług turystycznych. Projektowana skala inwestycji pozwoli
uzbroić znaczną część opisywanego terenu – stąd etap I. W chwili obecnej teren charakteryzuje
się ekstensywnym zagospodarowaniem, jego rozwój jest wstrzymywany przez brak odpowiedniej
infrastruktury dostępowej. Realizacja inwestycji w krótkim czasie uruchomi szereg dużych,
prywatnych, przedsięwzięć, które do tej pory były odkładane. Wykonana infrastruktura stworzy
szeroki impuls inwestycyjny w rejonie nadmorskim Darłówka Wschodniego.
Całkowity koszt: 8 709 315,00
Kwota dofinasowania w ramach programu 8.273.848,15

tablica 180 x 120cm budowa sieci wod kan 1024x685 1
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo Wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I

Wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I

Zakres: Modernizacja cz. mechanicznej, biologicznej, osadowej, budowa zbiornika buforowego, przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych. To wynik rosnącego obciążenia hydraulicznego, biologicznego, niekorzystnej sezonowości pracy oczyszczalni przez wzrost turystycznej bazy noclegowej, co charakterystyczne jest jedynie dla gmin nadmorskich. Efekt: podniesienie jakości i efektywności stopnia usuwania substancji biogennych, właściwa gosp. osadowa, poprawa wydajności oczyszczalni i jakości ścieków, zwiększenie przepływu o 10 tys. RLM w stosunku do obecnego.

Dofinasowanie: 12.542.457,60

w dniu 2022-09-01 zawarł umowę/umowy na realizację Inwestycji z Miejskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,

2. terminy realizacji Inwestycji:

1) Planowana data zakończenia Inwestycji: 2024-09-20;

Wykonawca 1: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., wynagrodzenie zgodnie z Umową 13.343.040,00 złotych

404516614 1283982612272956 5946279407104791438 n
tablica 120 x 80cm oczyszczalnia
Konserwacja elewacji zakrystii oraz Książęcych sarkofagów z Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie Wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Rządowy Program Ochrony Zabytków/2022
  1. Numer Wniosku o dofinansowanie: RPOZ/2022/6105/PolskiLad    Wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Rządowy Program Ochrony Zabytków/2022

Nazwa inwestycji: Konserwacja elewacji zakrystii oraz Książęcych sarkofagów z Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie

Zakres prac obejmuje renowację i konserwację elewacji zakrystii :

1.Dezynfekcję zewnętrznych murów za pomocą preparatów o szerokim spektrum działania;

2.Oczyszczanie zewnętrznej powierzchni elewacji przy użyciu metod fizykomechanicznych;

3.Uzupełnianie ubytków ceramicznych oraz naprawa i uzupełnienie spoin;

4.Renowację i konserwację drewnianych drzwi wejściowych do zakrystii;

5.Wymianę metalowej stolarki okiennej z lat 80 XX wieku (w obrębie zakrystii i skarbczyka) na nową ze szkleniem witrażowym romboidalnym;

6.Wykonanie badań konserwatorskich wewnątrz zakrystii i skarbczyka wraz z opracowaniem dokumentacji rekonstrukcji oryginalnych wymalowań wnętrz.

7.Konserwację i renowację sarkofagów króla Eryka I, księżnej Jadwigi i księżnej Elżbiety;

Dofinasowanie: 500.000,00

Remont i konserwacja pokrycia dachowego XV wiecznego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Gertrudy w Darłowie Wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Rządowy Program Ochrony Zabytków/2022

II Numer Wniosku o dofinansowanie: RPOZ/2022/513/PolskiLad Wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Rządowy Program Ochrony Zabytków/2022

Nazwa inwestycji: Remont i konserwacja pokrycia dachowego XV wiecznego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Gertrudy w Darłowie;

Remont obiektu zawierał się będzie przede wszystkim w realizacji: – prac przygotowawczych (w tym postawienie rusztowań); – rozebraniu pokrycia dachowego ze szkudła dębowego (przyjęto 40% powierzchni dachu wraz z papą) około 236 m2; – deskowania połaci dachowych z tarcicy nasyconej – około 236 m2; – pokrycia dachów drewnianych papą dwuwarstwową – około 236 m2; – wykonaniu krycia dachu gontami o szer.10 cm z nakładką 5 cm, podwójnie, długość gontów 55 cm – około 236 m2; – impregnacji całego dachu kościoła; W związku z koniecznością jak najszybszego podjęcia prac remontowych, właściciel – parafia dysponuje wszystkimi formalnościami (decyzjami)

umożliwiającymi niezwłoczne przystąpienie do realizacji remontu dachu, tego unikatowego obiektu sakralnego.

Dofinansowanie: 340.000,00

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner