Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez prowadzone działania oraz realizację zadań publicznych we współpracy z samorządem odpowiadają na oczekiwania i potrzeby mieszkańców miasta. Poprzez to przyczyniają się do podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zaspokajania potrzeb i rozwoju lokalnej społeczności. Szczegóły dot. współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi określa roczny program współpracy.  

Wszystkie informacje dot. współpracy UM Darłowo – NGOs, w tym program współpracy, znajdą Państwo na stronie: www.organizacje.darlowo.pl