Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

406387357 742016953931375 2738013948204720800 n

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Jak zgłosić 50 rocznicę ślubu?

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody.

W ramach wieloletniej praktyki wypracowanej pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Miasta Darłowo zgłoszenia jubileuszu osób zamieszkałych w granicach miasta Darłowo, dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Darłowie. Załatwienie sprawy trwa ok. 8-10 miesięcy od momentu dokonania zgłoszenia. Zgłoszenia jubileuszu przypadającego w styczniu lub lutym może dokonać od listopada roku poprzedzającego. Jubileusz przypadający w miesiącach od marca do grudnia, zgłasza się z początkiem roku kalendarzowego. Medale, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręcza Burmistrz Miasta Darłowo.

Szanując prawo do prywatności mieszkańców miasta działania zmierzające do wystąpienia o nadanie odznaczeń podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy zgłoszona zostanie wola ich otrzymania.

Osoby uprawnione do zgłoszenia jubileuszu:

 • osoby, których jubileusz dotyczy;
 • członkowie rodziny Jubilatów;
 • inne osoby znające Jubilatów, które wskażą wymagane do zgłoszenia jubileuszu dane.

Sposoby zgłoszenia jubileuszu:

 • wyłącznie osobiście w pok. nr 14, Urzędu Miejskiego w Darłowie, Plac Kościuszki 9, tel. 94 355 1245

Dane wymagane do zgłoszenia jubileuszu:

 • imiona i nazwiska Jubilatów (oraz nazwisko rodowe, gdy przy ślubie nastąpiła zmiana nazwiska);
 • numery PESEL Jubilatów;
 • adres zameldowania Jubilatów na pobyt stały (Urząd Stanu Cywilnego w Darłowie, właściwy jest wyłącznie w przypadku, gdy Jubilaci zamieszkują na terenie Darłowa);
 • numer telefonu do Jubilatów oraz do osoby zgłaszającej;
 • oświadczenia osoby zgłaszającej (wpisane w treści maila lub napisane odręcznie i załączone do pisma):
  • wiedzy Jubilatów o składanym wniosku oraz chęci otrzymania przez nich odznaczeń;
 • w przypadku, gdy zgłoszenie jubileuszu następuje po dacie 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego przez Jubilatów – informacja czy kiedykolwiek składano wniosek w tej sprawie.

Podstawa prawna

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta w Darłowie danych osobowych interesantów jest Miasto Darłowo reprezentowane przez Burmistrza Miasta Darłowo z siedzibą przy Placu Tadeusza Kościuszki 9, kontakt: telefon: +48 (94) 355 12 00, e-mail: poczta@darlowo.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  iod@darlowo.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski w Darłowie, tj. wynikających z obowiązujących przepisów prawa –    z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO; W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a lub lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit e RODO.
 5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner