Aktualności

SZKOLENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 19.12.2016 r.

Zapraszamy na szkolenie organizacji pozarządowych, które odbędzie się 19.12.2016 r. Tematem przewodnim spotkania będzie analiza nowych wzorów druków ofert, umów oraz sprawozdań w ramach otwartych konkursów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).   Szkoleni...

Czytaj dalej ...

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinanansowanych ze źródeł zew.

Miasto Darłowo, zaprasza lokalne organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, które służą realizacji zadań publicznych miasta. Kwota jaką Miasto może przeznaczyć na dofinansowanie wkładu własnego w zakresie poszczególnych zadań: - wspieranie kultury i sztuki oraz podtrzymywanie i upowszechnianie t...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji -MIEJSKI DZIEŃ SENIORA

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć         ...

Czytaj dalej ...

KONSULTACJE projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2017

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.   Do pobrania: Projekt "Programu wsp...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona