Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURS. OPINIUJĄCEJ OFERTY W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU-SPORT

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.


I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Darłowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert w zakresie:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. Wymagania:
W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
? zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
? nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1. W skład komisji konkursowej będą wchodziły co najmniej dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.
2. Burmistrz Miasta Darłowo spośród przedstawionych kandydatur wyłoni osoby na członków komisji konkursowej w skład, której wchodzą również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Darłowie.
IV. Zadania Komisji Konkursowej:
Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone w § X Programu Współpracy Miasta Darłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, będącego załącznikiem do Uchwały Nr I/10/2018 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019"

Planowany termin posiedzenia komisji konkursowej - dnia 25 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Darłowie, pokój nr 8.


V. Składanie dokumentów:
1. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie do dnia 21 stycznia 2019 r. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Darłowie, Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, lub na adres email:oss@darlowo.pl, r.lepper-zalewska@darlowo.pl
2. Zgłoszenie należy złożyć na załączonym formularzu.

 

 

oss