Uwaga! Ze względu na trwające prace modernizacyjne, na stronie mogą pojawić się błędy w działaniu.
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ciepłe powietrze kopia

Ankieta przystąpienia do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Miasto Darłowo wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza do składania ankiet przystąpienia do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” polegającego nawymianie źródła ciepła i poprawie efektywności  energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Podstawowe warunki i zasady uczestnictwa w projekcie:

 • Przedmiotowy projekt w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Miasto Darłowo zostanie zrealizowany w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.
 • Wsparte zostaną działania dotyczące wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Likwidacji będzie podlegać źródło ciepła na paliwa stałe, służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz
  • Zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego (pompa ciepła powietrze-woda, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie).
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym.
  • Demontaż oraz zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła.
  • Albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
  • Dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
 • Wsparta będzie również wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym oraz stolarki drzwiowej oddzielającej lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż) wraz z dokumentacją.
 • Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte lokale, w których jest prowadzona lub zarejestrowana działalność gospodarcza na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Odbiorcą wsparcia mogą być osoby fizyczne, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
 • Osoba zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązana będzie do wymiany źródła ciepła we własnym zakresie i następnie przedstawienia wymaganej dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wykonanie zadania.

Poziom dofinansowania w programie zależy przede wszystkim od poziomu dochodu:

– poziom podstawowy dotyczy osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym,

– poziom podwyższony dotyczy osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub  2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

– poziom najwyższy dofinansowania dotyczy osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Odpowiedzi na podstawowe pytania można uzyskać pod adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/

Wyświetlenia:76
image_pdfPobierz stronę do PDF