Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej przy ul. J.Słowackiego 29

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2019-07-09 09:00:00

 

 

 Burmistrz  Miasta  Darłowo

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

w dniu 9 lipca 2019 roku o godzinie 9:00 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 9 m. Darłowo przy ul. Juliusza Słowackiego 29 oznaczonej numerem geodezyjnym 125/12, o powierzchni 1621 m2.

                    Cena wywoławcza nieruchomości                -               137.000,00 zł

                    Ustanowione wadium                                        -                          7.000,00 zł

                    Postąpienie wynosi nie mniej niż           -                   1.370,00 zł

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KO1K/00044704/9.

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jako: użytek gruntowy „RIVa" i „ŁIII".

Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 16 MN,U o przeznaczeniu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Zbywana nieruchomość:

1)   podlega sprzedaży za pieniądze, a do wylicytowanej ceny sprzedaży, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, będzie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23% - warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata kwoty brutto, osiągniętej w przetargu, w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności,

2)   położona jest w granicach strefy nadgranicznej,

3)   jest wolna od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym hipotek przymusowych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest ul. Juliusza Słowackiego przez działki ewidencyjne: 125/8, 86/4 - na której jest przepust; i 110/2, obręb 9.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn.zm.), upłynął w dniu 30 maja 2019 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, został zatwierdzony uchwałą nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 6 lutego 2007 roku
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 39, pod pozycją 560 z dnia 26 marca 2007 roku.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby pieniądze znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 1 lipca 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer geodezyjny i/lub numer porządkowy wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.

Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

            Wyłoniony w przetargu Nabywca:

- ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem i zagospodarowaniem nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe,

- we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wymagane prawem zgody i zezwolenia związane z zagospodarowaniem nabytej nieruchomości, oraz dokona wskazania punktów granicznych,

- we własnym zakresie i na własny koszt urządzi wjazd na nabytą nieruchomość zachowując normy i przepisy prawne,

- uporządkuje i wyrówna powierzchnię zakupionej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne. W przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu jej zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Nabywca nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Organizator przetargu, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn.zm.),), w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" i w zakładce „przetargi", są do wglądu w pokoju numer 27 i zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie, w dniu ukazania się ogłoszenia w prasie. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 lub pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26, wewnętrzny 208.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

       Załącznik nr 2 do zarządzenia nr GG.0050.191.2019

                                                                                                         Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 5 czerwca 2019 roku

WARUNKI  PRZETARGU  USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  

I. Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości:

1.                  Zbywana nieruchomość jest wolna od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich
w tym hipotek przymusowych.

2.                  Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte
w zbywanej nieruchomości.

3.                  W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej nieruchomości, ustalony nabywca wykona to we własnym zakresie i na własny koszt.

4.                   Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca nieruchomości.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (t.j.Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 z późn.zm.), do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący na dzień sprzedaży, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23%.

6. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargu,
w przypadku jego odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

7. Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nabytą nieruchomością.

8. Planuje się, że umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zostanie zawarta
w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargu może zostać wydłużony.

II. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.                  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278).

2.                  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP o numerze:
41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu wskazanym
w ogłoszeniu przetargu, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer geodezyjny i/lub porządkowy nieruchomości wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.  

3.                  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.                  Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.            

8.                  Nieruchomość podlega sprzedaży za gotówkę. Warunkiem nabycia jest wpłata wylicytowanej ceny brutto przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, zaś wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia, lub odwołania, lub unieważnienia, bądź zakończenia wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Uczestnicy przetargu, przed jego rozpoczęciem, zobowiązani będą (odpowiednio) do przedłożenia komisji przetargowej:

- dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty
i miejsca urodzenia (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników);

- pisemnego pełnomocnictwa, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej (dotyczy pełnomocników),

- wyciągu z odpowiedniego aktualnego rejestru lub ewidencji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej; 

- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanego nie wcześniej niż
3 miesiące przed otwarciem przetargu (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- aktualnego odpisu lub wyciągu z odpowiedniego rejestru, lecz wydanego nie wcześniej niż
3 miesiące przed otwarciem przetargu, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym cudzoziemiec;

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomości do wspólnego majątku (w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego
z małżonków);

- oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/cego zgodę na nabycie licytowanej nieruchomości (dotyczy Spółek handlowych).

III. Czynności Komisji Przetargowej:

1.                  Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona Komisja Przetargowa w składzie minimum trzyosobowym, spośród osób powołanych w jej skład przez Burmistrza Miasta.

2.                  Przewodniczący Komisji Przetargowej, otworzy przetarg oraz przekaże uczestnikom informacje:

- o oznaczeniu zbywanej nieruchomości, według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości;

- o powierzchni zbywanej nieruchomości;

- o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości i sposobie jej zagospodarowania;

- o wyznaczonym terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2019 roku, poz. 801); 

- o cenie wywoławczej nieruchomości;

- o obciążeniach nieruchomości;

- o zobowiązaniach, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość;

- poda do wiadomości uczestników przetargu imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczane do przetargu;

- o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

3.                  W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej.

4.                  Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywoła trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, po czym zamknie przetarg, a następnie ogłosi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

5.                  Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, a w przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej. Rozstrzygnięcia nie dotyczą ustalonej w wyniku licytacji ceny nieruchomości.

6.                  Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządzi protokół przeprowadzonego przetargu, który między innymi, musi zawierać informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Protokół podpisują: przewodniczący i członkowie Komisji Przetargowej oraz Nabywca nieruchomości, i stanowić on będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

7.                  Protokół przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla nabywcy, a dwa dla Zbywcy nieruchomości.

8.                  Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490).

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej