Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Nadmorskiej

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2019-03-05 08:00:00

 

 

Burmistrz  Miasta  Darłowo  ogłasza 
czwarte  przetargi  ustne  nieograniczone  na  sprzedaż:
w  dniu 5 marca 2019 roku:

1.                  O godzinie 8:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 4442 m2, położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy: Nadmorskiej 18 oznaczonej numerem geodezyjnym 343/23 o powierzchni 2084 m2 i Nadmorskiej 20 oznaczonej numerem geodezyjnym 343/40 o powierzchni 2358 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026489/3. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usług turystycznych, apartamentowych i apartamentowo-mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA.4, a jej przeznaczenie to: zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Na zbywanej nieruchomości zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie:

a)   przejścia i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika lub posiadacza działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 343/22 obręb ewidencyjny numer 2, przez teren o powierzchni 87 m2, stanowiący pas gruntu o długości 30,00 m i szerokości 2,90 m, sąsiadujący z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 343/22 obręb ewidencyjny numer 2, który jest częścią urządzonego i wybudowanego wjazdu na działki gruntu, oznaczone numerami geodezyjnymi: 343/23 i 343/22, z drogi publicznej, którą stanowi ulica Nadmorska,

b)   lokalizacji i dostępu, na rzecz Gminy Miasto Darłowo, do urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód deszczowych z nieruchomości, które zostały wybudowane na działkach gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 343/23 i 343/40.

                                   Cena wywoławcza nieruchomości           -        900.000,00 złotych

                                   Ustanowione wadium                                         -          45.000,00 złotych

                                    Postąpienie wynosi nie mniej niż         -            9.000,00 złotych

2.                  O godzinie 9:30 nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2248 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo przy ulicy Nadmorskiej 26, oznaczonej numerem geodezyjnym 343/27, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026489/3. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usług turystycznych, apartamentowych i apartamentowo-mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA.3, a jej przeznaczenie to: zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Na zbywanej nieruchomości zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie:

a)                  przejścia i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika lub posiadacza działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 343/28 obręb ewidencyjny numer 2, przez teren o powierzchni 85 m2, stanowiący pas gruntu o długości 30,30 m i szerokości 2,80 m, sąsiadujący z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 343/28 obręb ewidencyjny numer 2, który jest częścią urządzonego i wybudowanego wjazdu na działki gruntu, oznaczone numerami geodezyjnymi: 343/27 i 343/28, z drogi publicznej, którą stanowi ulica Nadmorska,

b)                 lokalizacji i dostępu, na rzecz Gminy Miasto Darłowo, do wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód deszczowych z nieruchomości.

                                   Cena wywoławcza nieruchomości           -         480.000,00 złotych

                                   Ustanowione wadium                                           -         24.000,00 złotych

                                   Postąpienie wynosi nie mniej niż         -              4.800,00 złotych

Na terenie nieruchomości, wzdłuż granicy z ulicą Nadmorską znajduje się część sieci gazowej.

Planowana jest realizacja inwestycji polegająca na budowie sieci wodnej i kanalizacyjnej, która może przebiegać na części zbywanej nieruchomości, przy granicy z ul. Nadmorską.

Zbywane nieruchomości:

1.    podlegają sprzedaży za pieniądze, a do wylicytowanej ceny sprzedaży, na podstawie ustawy
z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.2174 z późn.zm.), będzie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23% - warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata kwoty brutto, osiągniętej w przetargu, w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności;

2.    położone są w granicach strefy nadgranicznej;

3.    położone są na obszarze pasa nadbrzeżnego;

4.    podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1161);

5.                  stanowią własność Gminy Miasto Darłowo i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich,

6.                  mają zapewniony dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Nadmorska. 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 7 listopada 2017 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zbywanych nieruchomości, został zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/282/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 marca 2017 roku i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 maja 2017 roku pod pozycją 2271.

                        Poprzednie przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniach: 8 lutego, 5 czerwca oraz 18 września 2018 roku.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie
ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.   

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu,
na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA o numerze:
41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej 27 lutego 2019 r.,
co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer porządkowy lub geodezyjny nieruchomości wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.

Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia jego zamknięcia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.       

            Wyłoniony w przetargu Nabywca:

- ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem i zagospodarowaniem nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe,

- we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wymagane prawem zgody i zezwolenia
związane z zagospodarowaniem nabytej nieruchomości, oraz dokona wskazania punktów granicznych,

- we własnym zakresie i na własny koszt urządzi wjazd na nabytą nieruchomość zachowując normy i przepisy prawne,

- uporządkuje i wyrówna powierzchnię zakupionej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne. W przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Nabywca nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Organizator przetargów, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami, w terminie 21 dni od dnia ich rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

                        Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie „www.darlowo.pl": w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza"; w zakładce „przetargi" oraz są do wglądu w pokoju numer 27 i  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w dniu ukazania się ogłoszenia w prasie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju numer 27 lub pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26, wewnętrzny 208.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr GG.0050.23.2018

                                                                                Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 27 grudnia 2018 roku

 

WARUNKI  PRZETARGÓW  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH

 

I. Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości:

1.                  Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte
w zbywanych nieruchomościach.

2.                  Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytą nieruchomością.

3.                  Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich,
w tym hipotek przymusowych.

4.                  Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów sprzedaży, w formie aktów notarialnych, ponoszą nabywcy nieruchomości.

5.                  W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości, ustaleni nabywcy wykonają to we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 roku, poz.2174 z późn. zm.), do wylicytowanych w przetargach cen sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący na dzień sprzedaży, który w dniu ogłaszania przetargów wynosi 23%.

7. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargów,
w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

8. Planuje się, że umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargów może zostać wydłużony.

II. Warunki uczestnictwa w przetargach:

1.                  Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278).

2.                  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP S.A. o numerze:
41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 lutego 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer porządkowy lub geodezyjny wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.

3.                  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.                  Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.

8.                  Nieruchomość podlega sprzedaży za pieniądze. Warunkiem nabycia jest wpłata wylicytowanej ceny brutto przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, zaś wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia, lub odwołania, lub unieważnienia, bądź zakończenia wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Uczestnicy przetargów, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej (odpowiednio):

- dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty
i miejsca urodzenia, numeru ewidencyjnego PESEL (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników);

- pisemnego pełnomocnictwa, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej (dotyczy pełnomocników),

- wyciąg z odpowiedniego aktualnego rejestru lub ewidencji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej;

- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanego nie wcześniej niż
3 miesiące przed otwarciem przetargu, (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- aktualnego odpisu lub wyciągu z odpowiedniego rejestru, lecz wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem przetargu, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym cudzoziemiec;

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomości do wspólnego majątku (w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków);

- oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/go zgodę na nabycie objętej przetargiem nieruchomości (dotyczy spółek handlowych).

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargów, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490).

 

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej