Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-08-21 09:00:00

 

Burmistrz  Miasta  Darłowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 10 miasta Darłowo w dniu 21 sierpnia 2018 roku:

  o godz. 9:00 - położonej przy ulicy Kardynała Ignacego Jeża 7, o powierzchni 962 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 28/2. Dla zbywanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00028094/1.

Cena wywoławcza nieruchomości                  -   95.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                      -    5.000,00 złotych

  o godz. 10:30 - położonej przy ulicy Kardynała Ignacego Jeża 9, o powierzchni 1001 m2 oznaczona numerami geodezyjnymi: 28/1 o powierzchni 859 m2 dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00028094/1 i 29/4 o powierzchni 142 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00103041/5.

Cena wywoławcza nieruchomości                  -   98.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                      -    5.000,00 złotych

W ewidencji gruntów oznaczone są jako użytek gruntowy Ps - o klasie bonitacyjnej III.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

  o godz. 12:00 - położona przy ulicy Adolfa Dygasińskiego, o powierzchni 702 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 117/10. Dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00029132/7. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy R - klasy bonitacyjnej IIIb. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości                  -   80.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                      -    4.000,00 złotych.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.   

Warunkiem wzięcia udziału w poszczególnym przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej
13 sierpnia 2018 r., co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer/y porządkowy/we lub geodezyjny/e nieruchomości wraz
z numerem obrębu ewidencyjnego.

                               Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza"- lipiec 2018 rok, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz są do wglądu w pokoju numer 27.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub pod numerem telefonu (94) 314 22 23 do 26, wewnętrzny 207.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
 5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się