Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Wymiana opraw oświetleniowych i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: roboty budowlane

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-06-04 10:30:00

 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.05.00-32-A011/16-00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty - zał. Nr 2

Oświadczenie wykonawcy - zał. Nr 3

Wykaz robót - zał. Nr 4

Wykaz osób - zał. Nr 5

Dokumentacja techniczna

Pozwolenie na budowę

Decyzja Konserwatora Zabytków

Zobacz nas na Facebook'u