Znalezienie dowodu osobistego innej osoby

Wymagane dokumenty:
  1. znaleziony dowód osobisty
Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, p. 15 Urzędu Miejskiego w Darłowie

Podstawa prawna:
  1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)
Inne informacje:

W przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie przekazać ten dokument:

  • organowi dowolnej gminy
  • Policji
  • innemu organowi administracji publicznej
  • placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiadaczowi dowodu osobistego, który w takim przypadku jest zobowiązany zawiadomić wskazane organy o utracie dowodu osobistego

Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa powyżej, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.


Za zgodność merytoryczną niniejszych treści odpowiada wskazana jednostka (kontakt – tel:. 94 314 22 23 do 26 wew. 216)

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

894790 odwiedzin

3 gości online

Powrót do góry