Zaświadczenie z rejestru mieszkańców zawierające odpis danych wnioskodawcy

Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
  2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
  3. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  4. pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro meldunkowe - p. 15 Urzędu Miejskiego w Darłowie

Opłaty:
  • 17 zł - za zaświadczenie 
  • 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wnosi pełnomocnik) 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Darłowo
Bank PKO BP SA 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382) 
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze zm.) 
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.)
Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Inne informacje:

Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu, numer PESEL) wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek tej osoby.

 


Za zgodność merytoryczną niniejszych treści odpowiada wskazana jednostka (kontakt – tel:. 94 314 22 23 do 26 wew. 223)

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

897575 odwiedzin

2 gości online

Powrót do góry