Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy

Wymagane dokumenty:
 1. "Wniosek o zameldowanie na: pobyt stały*, pobyt czasowy*" 

Załączniki:

 1. wypełniony formularz wniosku "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka) 
 2. pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 

Do wglądu:

 1. dowód osobisty 
 2. dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego "potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego w przypadku zameldowania na pobyt stały (dotyczy osób przybyłych spoza Darłowa)
Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro meldunkowe - p. 15 Urzędu Miejskiego w Darłowie

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

 • 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik) 

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382 ze zm.) 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz.2411) 
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm.) 
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 t.j.)
Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:
 1. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania. 
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia przez prowadzącego sprawę. 
 3. Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną, wnosi osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania).

 


Za zgodność merytoryczną niniejszych treści odpowiada wskazana jednostka (kontakt – tel:. 94 314 22 23 do 26 wew. 223)

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

897569 odwiedzin

5 gości online

Powrót do góry