Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:
  1. "Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego" zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu
  2. Uzasadnienie
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro meldunkowe - p. 15 Urzędu Miejskiego w Darłowie

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • 10zł- za wydanie decyzji administracyjnej; 
  • 17zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik) 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Darłowo
Bank PKO BP SA 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

Termin i sposób załatwienia:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382 ze zm.) 
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm.) 
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 t.j.)
Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 


Za zgodność merytoryczną niniejszych treści odpowiada wskazana jednostka (kontakt – tel:. 94 314 22 23 do 26 wew. 223)

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

894932 odwiedzin

4 gości online

Powrót do góry