Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Wymagane dokumenty:
  1. wypełniony formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby - również dla osoby małoletniej)

Do wglądu:

  1. paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo

Wymeldowania z pobytu stałego można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro meldunkowe - p. 15 Urzędu Miejskiego w Darłowie

Opłaty:

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

  • 17 zł - za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Darłowo
Bank PKO BP SA 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Termin i sposób załatwienia:

Bezzwłocznie

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382 ze zm.) 
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz.1000 t.j.) 
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm.) 
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz.2411).
Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:
  1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. 
  2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 
  3. Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście.

 


Za zgodność merytoryczną niniejszych treści odpowiada wskazana jednostka (kontakt – tel:. 94 314 22 23 do 26 wew. 223)

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

894854 odwiedzin

3 gości online

Powrót do góry