Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Wymagane dokumenty:

Wypełnione zgłoszenie (dokumenty do pobrania dostępne są poniżej, w sekcji "załączniki")

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Darłowie

Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji

Opłaty:

Złożenie zgłoszenia jest bezpłatne

Termin i sposób załatwienia:

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w terminie 25.05.2020 r. do 30.04.2021 roku

Inne informacje:

Projekt pn. „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych – przedsięwzięcie antysmogowe Miasta Darłowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

O granty (dotacje) na termomodernizację domów jednorodzinnych oraz wymianę kotłów i pieców mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych wyłącznie na terenie Miasta Darłowo

 

W Mieście Darłowo zgodnie z regulaminem udzielania wsparcia na termomodernizację domów jednorodzinnych oraz wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych – przedsięwzięcie antysmogowe Miasta Darłowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy zaplanowano:

  • 25 000,00 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania (zaplanowano udzielenie 5 grantów opisanych w regulaminie jako częściowa termomodernizacja);
  • 50 000,00 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania (zaplanowano udzielenie 20 grantów opisanych w regulaminie jako pełna termomodernizacja).

 

Grant przyznaje się ryczałtowo.

 

Ważne jest aby przed przystąpieniem do wypełniania zgłoszenia zapoznać się z regulaminem i jego załącznikami!

 

UWAGA! Wymianie podlegają wyłącznie piece/kotły na paliwa stałe takie jak węgiel, koks, czy ekogroszek.

 

Informacja:

Czy osoba fizyczna może rozpocząć zadanie przed podpisaniem umowy z gminą o dofinansowanie? Okres kwalifikowania rozpoczyna się po podpisaniu umowy dofinansowania. Nie ma możliwości dofinansowania działań już zrealizowanych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo (ie@darlowo.pl) lub telefonicznie (94 314 22 23 do 26 wew. 233).

 

Uwaga: zadanie – należy przez to rozumieć nowe przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza, obejmujące pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego oraz  zmianę systemu ogrzewania. O zakresie niezbędnych do wykonania prac termomodernizacyjnych (pełnej lub częściowej termomodernizacji) przesądzają zapisy audytu energetycznego. Wykonanie zadania polega na zrealizowaniu założeń przedstawionych w Zgłoszeniu. Oznacza to, że dokonano likwidacji źródła energii cieplnej opartego o spalanie paliw kopalnych i zastąpieniu go nowym źródłem wytwarzającym energię cieplną w oparciu o mniej emisyjne rozwiązania;

 

audyt energetyczny – audyt energetyczny sporządzony w szczególności zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z 2009 r. poz. 346);
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z 2015 r. poz. 1606).

 

Ważne: Jeżeli osoba składająca zgłoszenie dotyczące dofinasowania zadania (które polega na termomodernizacji i wymianie pieca) nie posiada audytu energetycznego, lub audyt nie spełnia warunków programu, to zostanie on wykonany na zlecenie i na koszt miasta (w ramach realizacji projektu).

 


Za zgodność merytoryczną niniejszych treści odpowiada wskazana jednostka (kontakt – tel:. 94 314 22 23 do 26 wew. 233)

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

1039996 odwiedzin

4 gości online

Powrót do góry