Zbliża się sesja Rady Miejskiej

Na wtorek 7 lipca 2020 r. Czesław Woźniak – przewodniczący RM zwołał do darłowskiego ratusza radnych Rady Miejskiej na sesję absolutoryjną.

Głównymi punktami obrad będzie głosowanie nad udzieleniem Arkadiuszowi Klimowiczowi -burmistrzowi miasta Darłowa absolutorium oraz dyskusja nad raportem o stanie miasta za rok 2019.

 Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 10.00

 Będzie to już XXV w tej kadencji sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem dziennym:

 

1.Sprawy organizacyjne:

    - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

    - propozycje zmiany porządku obrad,

    - zatwierdzenie protokołu sesji z dnia 26 marca 2020 r., 19 maja 2020 r. oraz z 19 czerwca  
      2020 r.
2.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

3.Trybuna Obywatelska:

    - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli.
    - wnioski i uwagi mieszkańców.

4.Interpelacje.

5.Zapytania Radnych.   
6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasta Darłowo za rok 2019.

7. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasta Darłowo za rok 2019.

    - głosy radnych

    - głosy mieszkańców

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Darłowo wotum zaufania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Darłowo.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2020 rok. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych, znajdujących się na terenie miasta Darłowo, do kategorii dróg gminnych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenie z użytkowania ulicy Masztowej, Rynkowej i Powstańców Warszawskich w Darłowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Darłowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Darłowo oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Darłowo.

19.Odpowiedzi na interpelację.

20.Zamknięcie sesji.

 

L.W.

    

Wyświetlono: 139

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Powrót do góry