Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Nowe stawki czynszu dzierżawnego

 

Zarządzenie Nr 0151/ GG /1981/2010

                                               Burmistrza Miasta Darłowo

                                           z dnia 1 października 2010 r.

 

w sprawie :

określenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty komunalne użytkowane rolniczo, jako ogrody   przydomowe, zieleń.

 

Na podstawie:

- art.  30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r,  Dz. U nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),

-  art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr  102, poz. 651/

- Uchwały Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 kwietnia 2008r. Nr  XV/187/08   w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, zarządzam  co następuje :

 

 

§ 1

Czynsz dzierżawny za 1 ha gruntów komunalnych, użytkowanych na cele rolne ustala się biorąc za podstawę średnią krajową cenę skupu 1dt pszenicy ogłoszoną przez Prezesa GUS w półroczu poprzedzającym zawarcie

umowy dzierżawy, przyjmując:

 

1.1  dla gruntów ornych :

1)    Klasa  II   równowartość         6,13 dt

2)    Klasa IIIa        - II -                      4,70 dt

3)    Klasa IIIb        - II -                      4,29 dt

4)    Klasa IVa       - II -                      3,47 dt

5)    Klasa IVb        -II -                      2,65 dt

6)    Klasa V         - II -                      0,82 dt

 

 

1.2 dla użytków zielonych:

 1) Klasa  II    równowartość       4,90 dt

 2) klasa  III                 II -             3,47 dt

 3) klasa  IV        -   II -                 1,84 dt

 4) klasa  V          -  II -                 0,61dt

 

 

§ 2

1. Roczny czynsz dzierżawny za grunty użytkowane jako ogrody warzywne,

 uprawy sadownicze itp. o powierzchni :

 

  1)  do   100 m2                                       -  0,30 zł za 1 m2,

  2)  od   101 do   200 m2             - 0,25 zł za 1 m2,

  3)  od   201 do   500 m2             - 0,20 zł za 1 m2,

  4)  od   501 do 1000 m2             - 0,15 zł za 1 m2,

  5) od  1001 do 1500 m2                   - 0,10 zł za 1m2

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Roczny czynsz dzierżawny za grunty użytkowane jako ogródki przydomowe

       ( zieleń, kwiaty przy budynku, bez trwałego ogrodzenia )

   o powierzchni:

 

   1) do  100  m2                                    - 0,50 zł za 1 m2,

   2) od  101  do 200 m2                        - 0,40 zł za 1 m2,

   3)  od   201 do 500 m2                       - 0,30 zł za 1 m2,

   4)  od   501 do1000m2                       - 0,20 zł za 1 m2,

   5)  od 1001 do1500m2                                  - 0,15 zł  za 1m2

 

 

 

§4

Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego za grunty zielone użytkowane na cele rekreacyjne (przy domkach letniskowych, place pod grille, place zabaw, gier, itp.

 

 o powierzchni:

1)  do 100 m2                                      - 0,50 zł za 1 m2,

   2)  od 101 do 200m2                           - 0,40 zł za 1 m2,

   3)  od 201 do 500m2                          -  0,30  zł za 1 m2,

   4)  od 501 do 1000m2                                    -  0,20 zł za 1 m2,

   5)  od 1001 do 2000m2                                  - 0,15  zł  za 1m2

 

 

§ 5

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może podjąć indywidualną decyzję o obniżeniu lub podwyższeniu stawek czynszu określonych w  §1,2,

3 i 4.

 

§ 6

Czynsz dzierżawny określony w §1 płatny jest w stosunku rocznym,

w terminie do 30 września każdego roku.

 

§7

1. Emeryci i renciści, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura

lub renta, mogą skorzystać z opłat obniżonych o 50% za grunt dzierżawiony

do powierzchni 0,20 ha włącznie, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

2. Osoby bezrobotne oraz pozostające w trudnej sytuacji materialnej, korzystające z pomocy opieki społecznej, mogą być zwolnione z opłaty

czynszu dzierżawnego za grunt o powierzchni do 0,50 ha, po złożeniu  odpowiedniego oświadczenia.

 

 

 

 

 

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Darłowo.

 

 

§ 9

 

Traci moc uchwała nr 665/99 Zarządu Miasta Darłowo z dnia

22 października  1999 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Miasta Darłowo na działalność rolniczą.

 

 

§ 10

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą

 od 1 października 2010 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Darłowie oraz na stronie internetowej miasta Darłowo.

 

 

 

Burmistrz

Arkadiusz Klimowicz

 

 

 

 

 

Bożena Dassuj

Opublikowano: 2010-10-21

 

Zobacz nas na Facebook'u