Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

 
 
Dla turystów Wiadomości dla mieszkańców BIP Nieruchomości
 
  Królewskie Miasto Darłowo  
   
 
   

 Na skróty

 

Budżet obywatelski

 

NGO

 

Karta dużej rodziny

 

Kanał informacyjny

     

Nowe stawki czynszu dzierżawnego

 

Zarządzenie Nr 0151/ GG /1981/2010

                                               Burmistrza Miasta Darłowo

                                           z dnia 1 października 2010 r.

 

w sprawie :

określenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty komunalne użytkowane rolniczo, jako ogrody   przydomowe, zieleń.

 

Na podstawie:

- art.  30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r,  Dz. U nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),

-  art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr  102, poz. 651/

- Uchwały Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 kwietnia 2008r. Nr  XV/187/08   w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, zarządzam  co następuje :

 

 

§ 1

Czynsz dzierżawny za 1 ha gruntów komunalnych, użytkowanych na cele rolne ustala się biorąc za podstawę średnią krajową cenę skupu 1dt pszenicy ogłoszoną przez Prezesa GUS w półroczu poprzedzającym zawarcie

umowy dzierżawy, przyjmując:

 

1.1  dla gruntów ornych :

1)    Klasa  II   równowartość         6,13 dt

2)    Klasa IIIa        - II -                      4,70 dt

3)    Klasa IIIb        - II -                      4,29 dt

4)    Klasa IVa       - II -                      3,47 dt

5)    Klasa IVb        -II -                      2,65 dt

6)    Klasa V         - II -                      0,82 dt

 

 

1.2 dla użytków zielonych:

 1) Klasa  II    równowartość       4,90 dt

 2) klasa  III                 II -             3,47 dt

 3) klasa  IV        -   II -                 1,84 dt

 4) klasa  V          -  II -                 0,61dt

 

 

§ 2

1. Roczny czynsz dzierżawny za grunty użytkowane jako ogrody warzywne,

 uprawy sadownicze itp. o powierzchni :

 

  1)  do   100 m2                                       -  0,30 zł za 1 m2,

  2)  od   101 do   200 m2             - 0,25 zł za 1 m2,

  3)  od   201 do   500 m2             - 0,20 zł za 1 m2,

  4)  od   501 do 1000 m2             - 0,15 zł za 1 m2,

  5) od  1001 do 1500 m2                   - 0,10 zł za 1m2

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Roczny czynsz dzierżawny za grunty użytkowane jako ogródki przydomowe

       ( zieleń, kwiaty przy budynku, bez trwałego ogrodzenia )

   o powierzchni:

 

   1) do  100  m2                                    - 0,50 zł za 1 m2,

   2) od  101  do 200 m2                        - 0,40 zł za 1 m2,

   3)  od   201 do 500 m2                       - 0,30 zł za 1 m2,

   4)  od   501 do1000m2                       - 0,20 zł za 1 m2,

   5)  od 1001 do1500m2                                  - 0,15 zł  za 1m2

 

 

 

§4

Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego za grunty zielone użytkowane na cele rekreacyjne (przy domkach letniskowych, place pod grille, place zabaw, gier, itp.

 

 o powierzchni:

1)  do 100 m2                                      - 0,50 zł za 1 m2,

   2)  od 101 do 200m2                           - 0,40 zł za 1 m2,

   3)  od 201 do 500m2                          -  0,30  zł za 1 m2,

   4)  od 501 do 1000m2                                    -  0,20 zł za 1 m2,

   5)  od 1001 do 2000m2                                  - 0,15  zł  za 1m2

 

 

§ 5

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może podjąć indywidualną decyzję o obniżeniu lub podwyższeniu stawek czynszu określonych w  §1,2,

3 i 4.

 

§ 6

Czynsz dzierżawny określony w §1 płatny jest w stosunku rocznym,

w terminie do 30 września każdego roku.

 

§7

1. Emeryci i renciści, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura

lub renta, mogą skorzystać z opłat obniżonych o 50% za grunt dzierżawiony

do powierzchni 0,20 ha włącznie, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

2. Osoby bezrobotne oraz pozostające w trudnej sytuacji materialnej, korzystające z pomocy opieki społecznej, mogą być zwolnione z opłaty

czynszu dzierżawnego za grunt o powierzchni do 0,50 ha, po złożeniu  odpowiedniego oświadczenia.

 

 

 

 

 

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Darłowo.

 

 

§ 9

 

Traci moc uchwała nr 665/99 Zarządu Miasta Darłowo z dnia

22 października  1999 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Miasta Darłowo na działalność rolniczą.

 

 

§ 10

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą

 od 1 października 2010 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Darłowie oraz na stronie internetowej miasta Darłowo.

 

 

 

Burmistrz

Arkadiusz Klimowicz

 

 

 

 

 

Bożena Dassuj

Opublikowano: 2010-10-21

Drukuj

 
     
   
Zobacz nas na Facebook'u