Konkursy, granty

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społ. w 2019

Termin: do 2019-12-31

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza otwarty konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Darłowie
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

I. Rodzaj zadań

1. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo - rekreacyjnych.

Zadanie polega na organizacji systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych z elementami profilaktyki. Zajęcia powinny być długoterminowe, nie powinny mieć charakteru akcyjnego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1. W 2019 roku wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: - 54.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

2. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania. Za wkład własny przyjmuje się wkład finansowy lub wkład osobowy, a dotacja może być przyznana jedynie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

3. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty:
a) merytoryczne bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego i niezbędne do jego realizacji,
b) obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne do 20 % wartości dotacji,

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja zostanie przyznana w ramach wyżej wymienionych środków na zasadach wsparcia wykonania zadania publicznego, po uprzednim złożeniu przez Oferenta, w wyznaczonym terminie prawidłowo opracowanej oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1300) i spełnieniu określonych w niniejszym ogłoszeniu kryteriów.

2. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zmianami)

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zmianami), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do mieszkańców Darłowa.

2. Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019r.

3. Warunki realizacji zadania szczegółowo określi oferta realizacji zadania publicznego oraz postanowienia zawarte w umowie.

4. Przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z dotacji gminy - miasto Darłowo, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed rozstrzygnięciem niniejszego konkursu.

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie lub korespondencyjnie na adres Urząd Miejski, Pl. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo (decyduje data wpływu) do dnia 24 stycznia 2019 r.

2. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożone w wymaganym terminie oferty przekazane zostaną Komisji Konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta w celu ich zaopiniowania.

2. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione,
b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne,
d) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) wkład osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,
f) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
g) zaangażowanie członków organizacji w imprezach sportowych i sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Miasto Darłowo,
h) zawartość treści profilaktycznych.

4. Oferta musi zawierać w szczególności:
a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz,
b) pieczątki organizacji oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji,
c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywać osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem),
d) aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający statut prawny Oferenta i umocowania,
e) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. oferty partnera),
f) kserokopię statutu lub innego aktu regulującego status podmiotu zawierający aktualne dane.

5. Oferent nie może dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny, a wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

8. Do oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

9. Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów w podziale na:
a) koszty merytoryczne;
b) koszty obsługi zadania (w tym koszty administracyjne, promocji);

Koszty merytoryczne to koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), które Oferent zamierza realizować w ramach projektu, a które są bezpośrednio związane z danym zadaniem np.:
a) zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
b) honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia (np. trenerów, sędziów, artystów, ekspertów itp.);
c) nagrody rzeczowe i trofea sportowe dla uczestników;
d) wynajem sali, obiektów i sprzętu (z wyjątkiem własnych lub dzierżawionych);
e) wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania np. nagłośnienie, oświetlenie itp.;
f) koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu.
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, stanowią tę część kosztów Oferenta, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi, będących wynikiem realizowanego zadania. Koszty obsługi obejmują np.:
a) koszty, związane z koordynacją projektu, obsługą księgową projektu, obsługą prawną;
b) opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych);
c) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę oraz inne media;
d) usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, poligraficzne;
e) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek) zużytych na potrzeby projektu;
f) promocja zadania: opracowanie folderu, ulotki, plakatów, promocja w mediach, Internecie, radiu itp.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 lutego 2019 roku, a wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Darłowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Darłowie oraz na stronie internetowej www.darlowo.pl/organizacje)

11. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Ostateczną decyzję o wyborze bądź odmowie przyznania dotacji oraz wysokości dofinansowania realizacji zadania podejmuje Burmistrz Miasta Darłowo, biorąc pod uwagę propozycje Komisji Konkursowej i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zastrzegając sobie prawo swobodnego wyboru ofert bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

VII. Zrealizowane przez Miasto Darłowo w roku 2019 oraz 2018 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

1. W 2019 r. nie zrealizowano zadania publicznego tego samego rodzaju, a w 2018 r. na realizacje tego zadania przeznaczono 54.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 brutto).

VIII. Informacje dodatkowe.

1. Burmistrz Miasta Darłowo zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Szczegółowe informacje o konkursie oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dostępne są w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Darłowie w pok. Nr 5, pod numerem telefonu 94 314 22 23 wew. 234 lub na stronie www.darlowo.pl/organizacje

 

 

 

 

OSS