Konkursy, granty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019

Termin: do 2019-12-31

 

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa i rodzaj zadania.
Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Zadanie polega na prowadzeniu całościowego programu informacyjno - szkoleniowego w zakresie aktywności społecznej i kulturalnej dzieci i młodzieży z terenu Miasta Darłowo oraz organizacji bezpłatnych kół zainteresowań z języka angielskiego, fotografii, wolontariatu oraz filantropii.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
W roku 2019 wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania wynosi 63 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania. Za wkład własny przyjmuje się wkład finansowy lub wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków). Dotacja może być przyznana jedynie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.
3. Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn.zm.).
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
4. Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
5. Warunki realizacji zadania.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Darłowo, a podmiotem uprawnionym.
6. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9 lub korespondencyjnie (decyduje data wpływu) do dnia 23 stycznia 2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Wzór Oferty określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.2057), z zastrzeżeniem § 2 Rozporządzenia.

Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - aktualny wyciąg/odpis z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym;
b) statut lub inny akt regulujący status podmiotu zawierający aktualne dane,
c) stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w ww. aktualnym odpisie;
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną.

Do oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

7. Zasady konstruowania kosztorysu.
1) Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów w podziale na:
a) koszty merytoryczne;
b) koszty obsługi zadania (w tym koszty administracyjne, promocji);
2) Koszty merytoryczne to koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), które Oferent zamierza realizować w ramach projektu, a które są bezpośrednio związane z danym zadaniem np.:
a) honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia (np. trenerów, szkoleniowców itp.);
b) zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
c) wynajem sali, obiektów i sprzętu (z wyjątkiem własnych lub dzierżawionych);
d) wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania np. nagłośnienie, oświetlenie itp.;
e) koszty wyżywienia (artykułów spożywczych) zakwaterowania i transportu.
3) Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, stanowią tę część kosztów Oferenta, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi, będących wynikiem realizowanego zadania. Koszty obsługi obejmują np.:
a) koszty, związane z koordynacją projektu, obsługą księgową projektu, obsługą prawną;
b) opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych);
c) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę oraz inne media;
d) usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, poligraficzne;
e) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek) zużytych na potrzeby projektu;
f) promocja zadania: opracowanie folderu, ulotki, plakatów, promocja w mediach, Internecie, radiu itp.
8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w wymaganym terminie oferty przekazywane są do Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta w celu ich zaopiniowania.
Decyzję o wyborze bądź odmowie przyznania dotacji oraz wysokości dofinansowania realizacji zadania podejmuje Burmistrz Miasta Darłowo, biorąc pod uwagę propozycje Komisji Konkursowej i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zastrzegając sobie prawo swobodnego wyboru ofert. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

9. Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Miasto Darłowo oceniać będzie:
1) zgodność złożonej oferty z zakresem zadania,
2) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione,
3) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne,
5) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
6) wkład osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,
7) doświadczenie podmiotów w realizacji zadań podobnych, w tym doświadczenie finansowe,
8) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.
10. Termin dokonania wyboru ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2019 r., a wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz na stronie internetowej www.darlowo.pl/organizacje).
11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
12. Zrealizowane przez Miasto Darłowo w roku 2019 i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.
2019 rok - 0,00 zł
2018 rok - 50 000,00 zł
13. Informacje dodatkowe.
1) Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2) Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, pokój 8, tel. (94) 314 22 23 wew. 230, www.darlowo.pl/organizacje, e-mail: oss@darlowo.pl

 

OSS