Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji -MIEJSKI DZIEŃ SENIORA

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć         ...

Czytaj dalej ...

KONSULTACJE projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2017

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.   Do pobrania: Projekt "Programu wsp...

Czytaj dalej ...

9. edycja konkursu grantowego Fundacji BGK "Na dobry początek!?

  Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!" - do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowe...

Czytaj dalej ...

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

I. Informacja o zakresie działalności edukacyjnej NBP NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.W szczególności celami działalności edukacyjnej są: upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieni...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] - następna strona