Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- Przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w zawodach oraz organizacja biegów dzieci

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn.zm.).

Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć   10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Miasto Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie,

3) na stronie internetowej Miasta Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.


Złożone oferty realizacji zadania publicznego ROK 2020

 

 

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu /oferta

Kwota dotacji

06.03.2020

Klub  Biegacza Darłowskie Charty

 Przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w zawodach oraz organizacja biegów dzieci i młodzieży w ramach Biegu Króla Eryka

4 000,00 zł

oss