Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych"

W dniu 20 stycznia br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych" złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu.


Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2016, poz. 1817)  Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zadanie publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z  pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania na okres 7 dni przedmiotowa oferta zostanie umieszczona:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie (cała treść oferty dostępna

w pokoju Nr 1),

3)      na stronie internetowej Miasta Darłowo.

 

Każdy, w terminie 7 dni tj. do dnia 1 lutego br.  może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po rozpatrzeniu uwag niezwłocznie zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. Przedmiotowa oferta stanowić będzie załącznik do umowy.

 

 

Lp

Data publikacji

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

24 stycznia 2017r

Darłowskie Centrum Wolontariatu

"Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych"

2.000,00

oss