Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

Darłowo, 13 maja 2019 roku

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko
Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C11

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C11 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.04.2019 r. do 24.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie, pl. Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo.

Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Miejski w Darłowie, pl. Tadeusza Kościuszki 9,     76-150 Darłowo, e-mail: poczta@darlowo.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019 r.

 

GRANICA ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

/-/ Burmistrz Miasta Darłowo

Arkadiusz Klimowicz

 

GG

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej