Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Miadia i Sztuka Darłowo - Darłówko 2019
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2019-07-19 11:00:00

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza na dzień 19 lipca 2019 roku pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie numerem 61/3 o powierzchni 0,0227 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0012 Miasta Darłowo.

 

Cena wywoławcza netto wynosi-  20.000,00 zł

Wadium-  2.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie pokój numer 22 , o godzinie 11.00.

 

 

Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 z późń. zm.).

Wyżej wymieniona działka gruntu stanowi część nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej numer KO1K/00032166/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A- Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo ( Uchwała Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 06 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A-Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo), zbywana działka gruntu położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4 MN,U z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie działka gruntu numer 61/3 , położona w obrębie ewidencyjnym numer 0012 Miasta Darłowo wpisana jest jako użytek: „dr", a Uchwałą Nr LIV/411/2018 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 24 maja 2018 roku ( Dziennik Urzędowy woj. Zachodniopomorskiego z dnia 22.06.2018 roku, poz. 2950) zbywana działka gruntu została pozbawiona kategorii drogi publicznej gminnej i wyłączona z użytkowania części ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego.

Na podstawie informacji uzyskanej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Darłowie,  na zbywanej działce gruntu znajdują się:

a/ czynna sieć kanalizacji sanitarnej ( ks160c) i wodociągowej ( wo40c) , która stanowi własność prywatną właściciela  obiektu budowlanego, położonego na działce gruntu nr 109/5 obręb ewidencyjny numer 0012 Miasta Darłowo,

b/ sieć wodociągowa stanowiąca przyłącze do obiektu budowlanego położonego na działce numer 109/5 oraz sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia - zasilającego między innymi stacje uzdatniania wody,

c/ na granicy działek numer 61/4 i 61/3 obręb ewidencyjny numer 0012 Miasta Darłowo zlokalizowany jest hydrant i węzeł stanowiący własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie i przyłącze wodociągowe do działek numer 128/9, 128/10 i 109/5 obręb ewidencyjny numer 0012 Miasta Darłowo.

Ponadto w zbywanej działce gruntu zlokalizowana jest część sieci gazowej (gn90).

 

Zbywana działka gruntu wolna jest od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych.

Formę przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, przyjęto z uwagi na fakt, iż zbywana działka gruntu nie stanowi samodzielnej działki budowlanej , przylega do więcej niż jednej nieruchomości i stanowić będzie funkcjonalną całość gospodarczą z nieruchomością do niej przyległą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zbywanej działki gruntu na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.  z 2018 roku, poz.2204 z późń. zm.), upłynął w dniu 5 kwietnia 2019 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w pieniądzu , które musi wpłynąć do dnia 12 lipca 2019  roku na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie w PKO Bank Polski S.A. numer 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411, oraz zgłoszenie na piśmie do dnia  12 lipca 2019 roku osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu, które należy przedłożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie w Biurze Obsługi Interesanta.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Warunki pierwszego przetargu ustnego ograniczonego:

 

I.                   Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości :

 

1.      Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w zbywanej działce gruntu.

2.      W przypadku, gdy nabywcą zbywanej działki gruntu zostanie właściciel nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka gruntu numer 109/5 obręb ewidencyjny numer 0012 Miasta Darłowo , na zbywanej działce gruntu zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 128/12, położonej w  obrębie ewidencyjnym numer 0012 Miasta Darłowo przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego 31, polegająca na dostępie ( dojściu) do skrzynki gazowej, zlokalizowanej przy granicy z działką numer 61/3 obręb ewidencyjny numer 0012 Miasta Darłowo.

3.      W przypadku, gdy nabywcą zbywanej działki gruntu zostanie właściciel nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka gruntu numer 128/12 obręb ewidencyjny numer 0012 Miasta Darłowo , na zbywanej działce gruntu zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 109/5, położona w  obrębie ewidencyjnym numer 0012 Miasta Darłowo przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego 20, polegająca na przebiegu i dostępie do sieci kanalizacyjnej i wodnej, tj. poprzez umożliwienie właścicielowi tych urządzeń wykonywanie niezbędnych czynności mających na celu utrzymanie tych urządzeń w należytym stanie , w szczególności poprzez możliwość usuwania awarii, dokonywania konserwacji , modernizacji, napraw, wymiany itp.

4.      Na zbywanej działce gruntu zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Darłowie , polegająca na lokalizacji i dostępie do urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących własność przedsiębiorstwa, tj. poprzez umożliwienie właścicielowi tych urządzeń wykonywania niezbędnych czynności mających na celu utrzymanie tych urządzeń w należytym stanie, w szczególności poprzez możliwość usuwania awarii, dokonywania konserwacji , modernizacji, napraw, wymiany itp. oraz dostępu w sytuacjach zagrożenia pożarowego ( hydrant).

5.       Z dniem podpisania umowy sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność działki gruntu, na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z jej nabyciem.

6.      Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi w całości nabywca .

7.      W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej działki gruntu, ustalony nabywca wykona to we własnym zakresie i na własny koszt.

8.      Osobom, które wpłaciły wadia i złożyły pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu spełniając tym samym warunek dopuszczenia do przetargu, w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

9.      Warunkiem nabycia działki gruntu jest wpłata przed zawarciem aktu notarialnego ceny osiągniętej w przetargu wraz z podatkiem VAT, a wpłacone wadium przez ustalonego w przetargu nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej działki gruntu. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

10.  Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości organizator przetargu, w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

11.  W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

12.  W przypadku, gdy nabywcą działki gruntu zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży  nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

13.  W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie osoba prawna ( dotyczy spółek

 handlowych), do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć w  oryginale    uchwałę  /  protokół     Walnego     Zgromadzenia    Wspólników    Spółki,  wyrażającej/cego zgodę na nabycie licytowanej części nieruchomości.

14.  Planuje się , że umowa notarialna dotycząca zbycia działki gruntu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego.

W przypadkach szczególnych terminy te, za zgodą Organizatora przetargów mogą zostać wydłużone.

 

 

II.                Warunki uczestnictwa w przetargu:

 

1.      Uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu na nabycie działki gruntu numer 61/3 o powierzchni 0,0227 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym numer 0012 Miasta Darłowo są :

a) właściciel przyległej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 128/12 o powierzchni 0,1005 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0012 Miasta Darłowo przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego 31,

b) właściciel przyległej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 109/5 o powierzchni 0,1058 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0012 Miasta Darłowo przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego 20.

 

2.      Uczestnicy przetargu, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej :

a)      do wglądu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia ( dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników),

b)      pisemnego pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby uprawnionej , na podstawie którego w imieniu i na rzecz osób uprawnionej w przetargu działać będzie pełnomocnik,

c)      aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanego nie wcześniej niż

3 miesiące przed otwarciem przetargu, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej, a podlegająca wpisom do rejestru, w tym cudzoziemiec,

d)      pisemnej zgody współmałżonka z potwierdzonym notarialnie podpisem,  w przypadku gdyby uprawnionym do wzięcia udziału w przetargu było małżeństwo , a tylko jedno z nich miałoby przystąpić do przetargu.

 

3.      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykonuje komisja przetargowa, na podstawie przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

4.      Przetarg może się odbyć , chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

5.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6.      Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

7.      Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

8.      Po    ustaniu    zgłaszania   postąpień   Przewodniczący   Komisji   Przetargowej   wywoła

      trzykrotnie ostatnią, najwyższą  cenę, po  czym  zamknie przetarg, a następnie ogłosi imię

      nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała.

9.      Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, a w przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej. Rozstrzygnięcia nie dotyczą ustalonej w wyniku licytacji ceny części nieruchomości.

10.  Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządzi protokół z przeprowadzonego przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organizatora przetargu, a pozostałe dwa odpowiednio dla Kancelarii Notarialnej i osoby ustalonej jako nabywca części nieruchomości. Protokół ten stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

11.  Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi, w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

( Podstawa prawna:  art.40 ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.darlowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Ogłoszenie o przetargu jest do wglądu w siedzibie tut. Urzędu  Miejskiego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania ( pokój numer 26-27) oraz na tablicy ogłoszeń od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 26-27 lub pod numerem telefonu 94 314  22-23 do 26  wew.  242.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

PCz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej