Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-07-12 10:00:00

 

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

w dniu 12 lipca 2018 roku, o godz. 10.00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o łącznej powierzchni 2666 m2, na którą składają się 3 działki gruntu, oznaczone numerami geodezyjnymi: 177/4, 177/3 i 79/1, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 12 miasta Darłowa przy ulicy Miodowej. Teren, na którym położona jest zbywana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 8 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości                    - 130.000,00 zł,

Ustanowione wadium                                       -     6.500,00 zł,

Postąpienie wynosi nie mniej niż              -     1.300,00 zł.

 

Zbywana nieruchomość:

1)      podlega sprzedaży za pieniądze, a do wylicytowanej ceny sprzedaży, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 z późn. zm.), będzie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23% - warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata kwoty brutto, osiągniętej w przetargu, w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności,

2)      położona jest w granicach strefy nadgranicznej,

3)      podlega wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1161), a w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy Łąki trwałe klasy III (oznaczony w rejestrze jako „ŁIII"),

4)      jest wolna od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym hipotek przymusowych,

5)      w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ma urządzoną księgę wieczystą
o numerze KO1K/00043662/5,

6)      ma zapewniony dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Miodowa.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.), upłynął w dniu 4 czerwca 2018 roku.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP S. A. o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej 5 lipca 2018 r., co jest warunkiem uznania, że wpłaty zostały dokonane w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numery geodezyjne nieruchomości wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.

Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.                         

                Wyłoniony w przetargu Nabywca

- ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości,

- we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wymagane prawem, zgody i zezwolenia związane z zagospodarowaniem przedmiotowej nieruchomości, oraz dokona wskazania punktów granicznych,

- we własnym zakresie i na własny koszt urządzi wjazd na nabytą nieruchomość zachowując normy i przepisy prawne,

- uporządkuje i wyrówna powierzchnię zakupionej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne, a także w przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu jej zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Nabywca nieruchomości wykona wycinkę, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Organizator przetargów, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.), w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umów notarialnych, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie:  „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza"- czerwiec 2018 rok, wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz są do wglądu w pokoju numer 27 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim
w Darłowie lub pod numerem telefonu (94) 314 - 22 - 23 do 26, numer telefonu wewnętrznego 207.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr GG.0050.1154.2018

                                                                                            Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 7 czerwca 2018 roku

WARUNKI PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Miodowej,
w obrębie ewidencyjnym numer 12 miasta Darłowo

I. Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości:

1. Zbywana nieruchomość jest wolna od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych.

2. Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nabytą nieruchomością.

3. W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej nieruchomości, ustalony nabywca wykona to we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca nieruchomości.

5. Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w zbywanych nieruchomościach.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1221 z późn. zm.), do wylicytowanych w przetargach cen sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący na dzień sprzedaży, który w dniu ogłaszania przetargów wynosi 23%.

7. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargu,
w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

8. Planuje się, że umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zostanie zawarta
w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargu może zostać wydłużony.

II. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP S.A. o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu przetargu, co jest warunkiem uznania, że wpłaty zostały dokonane w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numery geodezyjne wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.   O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.            

8.       Nieruchomości podlegają sprzedaży za pieniądze. Warunkiem nabycia jest wpłata wylicytowanych cen brutto przed zawarciem umów sprzedaży w formie aktów notarialnych, zaś wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia, lub odwołania, lub unieważnienia, bądź zakończenia wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Uczestnicy przetargów, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą (odpowiednio) do przedłożenia komisji przetargowej:

-              dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników);

-              pisemnych pełnomocnictw, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej (dotyczy pełnomocników), w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków,
a nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, również małżonek nieobecny na przetargu zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa;

- wyciąg z odpowiedniego aktualnego rejestru lub ewidencji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej; 

- aktualnych wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- aktualnych odpisów lub wyciągów z odpowiednich rejestrów w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej,
w tym cudzoziemiec;

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomości do wspólnego majątku (w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków);

-              oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/go zgodę na nabycie licytowanej nieruchomości (dotyczy Spółek handlowych).

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargów, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490).

 

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
 5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się