Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetargi ustne nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Darłowie przy ulicy generała Józefa Sowińskiego

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-06-28 08:00:00

 

Burmistrz Miasta Darłowo

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Darłowie przy ulicy generała Józefa Sowińskiego

 

28 czerwca 2018 roku

 

  O godzinie 8:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/1, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.000,00 zł.

Wadium                               -       500,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       100,00 zł.

  O godzinie 9:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/2, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.000,00 zł.

Wadium                               -       500,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       100,00 zł.

  O godzinie 10:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/3, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.000,00 zł.

Wadium                               -       500,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       100,00 zł.

  O godzinie 11:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/4, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.000,00 zł.

Wadium                               -       500,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       100,00 zł.

  O godzinie 12:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/5, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.000,00 zł.

Wadium                               -       500,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       100,00 zł.

  O godzinie 13:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/6, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.000,00 zł.

Wadium                               -       500,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       100,00 zł.

  O godzinie 14:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/7, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.000,00 zł.

Wadium                               -       500,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       100,00 zł.

  O godzinie 15:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/8, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.000,00 zł.

Wadium                               -       500,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       100,00 zł.

 

1.       Oddawane w użytkowanie wieczyste nieruchomości podlegają zbyciu za pieniądze. Warunkiem nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będzie wpłata, przed zawarciem aktu notarialnego, pierwszej opłaty rocznej wynoszącej 15% wylicytowanej ceny gruntu osiągniętej w przetargu, do której zastanie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego należny podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23%. Przez okres trwania użytkowania wieczystego, nabywcy zobowiązani będą w terminie
do 31 marca każdego roku, wnosić opłaty roczne wynoszące 3% ceny gruntu osiągniętej
w przetargu, do których doliczany będzie należny podatek VAT wg stawki, określanej ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1221 z późn.zm.). Wysokość ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

2.       Ustaleni użytkownicy wieczyści w notarialnej umowie zbycia nieruchomości zobowiązani będą do wybudowania w ciągu roku, licząc od daty zawarcia aktu notarialnego, fundamentów oraz do wybudowania w ciągu trzech lat budynków garażowych w stanie surowym zamkniętym.

3.       Zbywane nieruchomości mają dostęp do drogi publicznej ul. generała Józefa Sowińskiego poprzez działkę gruntu numer 222/53 oraz Aleje Wojska Polskiego przez działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi 222/53 i 44/5 w obrębie 11 miasta Darłowo.

4.       Dla zbywanych nieruchomości, w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych
w Koszalinie, prowadzona jest księga wieczysta o numerze KO1K/00026606/0.

5.       W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla jednostki strukturalnej
A-Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo, zatwierdzonym uchwałą
Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 6 lutego 2007 roku i opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2007 roku, Nr 39 pod pozycją 560, zbywane nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę zespołem boksów garażowych dla samochodów osobowych, oznaczonym symbolem 44KS, a każda z nich przeznaczona jest pod zabudowę boksem garażowym.

6.       Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich,
w tym hipotek przymusowych.

7.       Ustaleni w przetargu użytkownicy wieczyści we własnym zakresie uzyskają i poniosą wszelkie koszty związane z:
- nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- wskazaniem punktów granicznych,

- uzyskaniem wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z zagospodarowaniem przedmiotowej nieruchomości.

8.       Nieruchomości podlegają wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, na podstawie ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1161).

9.       Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.121 z późn.zm.), upłynął 23 maja 2018 roku.

10.    Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

11.   Warunkiem wzięcia udziału w poszczególnych przetargach jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez
PKO BP SA numer: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłaty wadium należy dokonać
z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na wskazanym rachunku bankowym najpóźniej w dniu 18 czerwca 2018 roku włącznie, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w wymaganym terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer geodezyjny wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.

12.   Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu użytkownika wieczystego, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargów. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy nabycia, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.             

13.   Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9.

14.   Organizator przetargów, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.121 z późn. zm.),
w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę użytkowania wieczystego o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15.   Wyłoniony w przetargu Użytkownik wieczysty, uporządkuje i wyrówna powierzchnię nabytej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne. W przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu jej zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Użytkownik wieczysty nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

16.   Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" i „www.darlowo.pl" w zakładce „przetargi", są do wglądu w pokoju numer
27 oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście lub pod numerem telefonu (94) 314-22-23 do 26, numer telefonu wewnętrznego 207.

17.   Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr GG.0050.1138.2018

                                                                                                     Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 24 maja 2018 roku

I.                    Warunki oddania w użytkowanie wieczyste na lat 99 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 11 miasta Darłowo

                                              przy ulicy generała Józefa Sowińskiego

 

1.       Nieruchomości podlegają wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

2.       Z dniem podpisania umów zbycia w formie aktów notarialnych, ustanawiających prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na użytkowników wieczystych przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nabytymi nieruchomościami.

3. Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich
w tym hipotek przymusowych. Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne wady ukryte w zbywanej nieruchomości.

4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na lat 99, w formie aktu notarialnego, ponosi ustalony użytkownik wieczysty.

5. W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej nieruchomości, ustalony użytkownik wieczysty wykona je we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 z późn. zm.), do pierwszych opłat i ustalonych opłat z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie/będzie doliczony/doliczany należny podatek VAT obowiązujący na dzień zbycia/powstania obowiązku zapłaty opłat rocznych, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23%.

7. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargu,
w przypadku jego odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

8. Planuje się, że zawarcie aktów notarialnych nastąpi w terminie jednego miesiąca licząc od dnia zamknięcia przetargów.

 

II. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.2278).

2.Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu,
na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA numer:
41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na wskazanym rachunku bankowym najpóźniej w dniu 18 czerwca 2018 roku włącznie, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w wymaganym terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer geodezyjny wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.  

3.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7.Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.

8.            Oddawane w użytkowanie wieczyste nieruchomości podlegają zbyciu za pieniądze. Warunkiem nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będzie wpłata, przed zawarciem aktu notarialnego, pierwszej opłaty rocznej wynoszącej 15% wylicytowanej ceny gruntu osiągniętej w przetargu, do której zastanie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego należny podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23%. Przez okres trwania użytkowania wieczystego, nabywcy zobowiązani będą w terminie
do 31 marca każdego roku, wnosić opłaty roczne wynoszące 3% ceny gruntu osiągniętej
w przetargu, do których doliczany będzie należny podatek VAT wg stawki, określanej ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1221 z późn.zm.). Wysokość ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

9.Wpłacone wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego poszczególnych nieruchomości.

10.Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako użytkownik wieczysty nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

11.Uczestnicy przetargów, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia (odpowiednio) komisji przetargowej:

-dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty
i miejsca urodzenia (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników),

- oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem i warunkami przetargu, oraz że w pełni
je akceptują;

- pisemnych pełnomocnictw, z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby upoważniającej - dotyczy pełnomocników;

- aktualnych, lecz wydanych nie wcześniej, aniżeli w dniu 29 marca 2018 roku, wypisów
z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup użytkowania wieczystego nieruchomości do majątku wspólnego, w przypadku przystąpienia do przetargów jednego z małżonków;

- oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/go zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego wylicytowanej nieruchomości - dotyczy spółek handlowych.

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz.1490).

 

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
 5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się