Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

w sprawie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1716)

 Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów , z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa prawo własności nabywają użytkownicy wieczyści ( osoby fizyczne i osoby prawne) nieruchomości zabudowanych budynkami:

a/ mieszkalnymi jednorodzinnymi,

b/ mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne lub

c/ budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, na których położone są budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych .

Dokumentem potwierdzającym fakt przekształcenia jest zaświadczenie wydawane z urzędu przez organ do tego umocowany, nie później niż w terminie 12 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2019 roku. Zaświadczenie może być wydane również na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, wówczas zaświadczenie wydane powinno być w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeżeli zaświadczenie wydawane jest na wniosek, z chwilą złożenia wniosku, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, a w sytuacji wydania zaświadczenia z urzędu opłata skarbowa nie jest pobierana. Zaświadczenie doręczane jest na adres znajdujący się w rejestrze ewidencji gruntów i budynków lub na adres, na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkowania wieczystego.

 Osoby fizyczne i prawne, których obejmie wyżej wymieniona ustawa zobowiązani będą do uiszczenia tzw. opłaty za przekształcenie ( odpowiadającej wysokości dotychczasowej opłaty rocznej pobieranej z tytułu użytkowania wieczystego) przez okres 20 lat, przy czym opłatę należną za 2019 rok wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku, a za kolejne lata do dnia 31 marca każdego roku. Właściciel nieruchomości może zadeklarować chęć jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie.

Wysokość opłaty, terminy oraz zasady jej wnoszenia zostaną szczegółowo podane w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie.

Sąd właściwy do prowadzenia ksiąg wieczystych dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę ( w dziale III księgi wieczystej), na podstawie zaświadczenia przekazanego przez organ, który je wydał. Za dokonanie wpisów w księgach wieczystych nie pobiera się opłat sądowych.

 Dodatkowo informuję, iż:

a/ jeżeli użytkownik wieczysty jest cudzoziemcem i przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymagają, aby uzyskał zezwolenie na nabycie nieruchomości, to przekształcenie może nastąpić wyłącznie w sytuacji legitymowania się zezwoleniem, a w takiej sytuacji przekształcenie następuje z dniem, w którym zezwolenie na nabycie nieruchomości stanie się ostateczne.

Przepisom tej ustawy nie będzie podlegało przekształcenie posiadanego przez cudzoziemca udziału we współużytkowaniu wieczystym związanego z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym,

b/ w przypadku, gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi o wydanie zaświadczenia, a organ stwierdzi, że nie nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, wówczas zobowiązany jest wydać postanowienie, na które przysługiwać będzie zażalenie,

c/ w przypadku zbycia nieruchomości przed dokonaniem spłaty opłaty przekształceniowej obowiązek wnoszenia opłaty za kolejne lata obciąża nabywcę nieruchomości ( następca prawny), począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

d/ jeżeli na dzień 1 stycznia 2019 roku nieruchomość jest zabudowana budynkami mieszkalnymi oraz obiektami o innej funkcji niż mieszkaniowa ( np. na jednej działce znajduje się budynek mieszkalny oraz budynek usługowy) , to przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może nastąpić po wydzieleniu części nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi ( pod budynkiem mieszkalnym) i założenia dla niej nowej księgi wieczystej lub wyłączenia z już istniejącej wydzielonej części nieruchomości, na której znajdują się budynki inne niż mieszkaniowe. Przekształcenie następuje wtedy z dniem założenia księgi wieczystej lub wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej,

e/ jeżeli na dzień 1 stycznia 2019 roku nieruchomość jest niezabudowana, a w kolejnych latach zostanie zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi i budynki zostaną oddane do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, to prawo użytkowania wieczystego przekształca się z chwilą oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

 UWAGA:

a/ osoby fizyczne oraz prawne, których wyżej wymieniona ustawa nie obejmuje swoimi postanowieniami , czyli użytkownicy wieczyści nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych wyłącznie garażami lub budynkami o innej funkcji niż mieszkaniowa, zobowiązani będą do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

b/ postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, niezakończone decyzja ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 roku, umarza się, jeżeli użytkownik wieczysty lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów w nieruchomości wynosi co najmniej połowę, nie złożą do dnia 31 marca 2019 roku organowi, oświadczenia o prowadzeniu dalszego postepowania na podstawie ww. ustawy,

b/ jeżeli trwa postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej lub stawki procentowej ( dotyczy to tylko tych użytkowników wieczystych, w stosunku do których zostanie wszczęta taka procedura w 2018 roku), to toczy się ono również po 1 stycznia 2019 roku, a w  takiej sytuacji opłata przekształceniowa stanowi równowartość dotychczasowej opłaty rocznej. Jeżeli w wyniku sporu zostanie ustalona nowa wysokość opłaty, wówczas organ zawiadomi właściciela o konieczności dopłaty do wnoszonej dotychczas opłaty. Opłata wynikająca z aktualizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku,

c/ w przypadku, gdy w dniu 1 stycznia 2019 roku obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji ( art. 77 ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

 Więcej informacji dotyczących postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie ( Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania) osobiście lub telefonicznie pod numerem 94 314 22-23 do 25 wew. 207 lub 242, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Darłowo w zakładce „Nieruchomości” pod pozycją „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku”.

 

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Arkadiusz Klimowicz

L.W.

Opublikowano: 2018-11-26

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej