Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Bezpieczne Wakacje, czyli gotowość miejskich służb przed sezonem

Zgodnie z wytycznymi wojewody zachodniopomorskiego podległe samorządy mają obowiązek dokonać analizy przygotowań do kolejnego sezonu turystycznego pod kryptonimem „Bezpieczne wakacje 2018". Realizując to zadanie we wczorajsze popołudnie w Ratuszu zebrały się odpowiednie służby, które przedstawiły stan swoich przygotowań, aby przyjezdni i mieszkańcy Darłowa w jak najmniejszym stopniu odczuli dyskomfort lipcowo- sierpniowego odpoczynku dziesiątków tysięcy ludzi.
W wypowiedzi Pana Dariusza Ławrowa przedstawiciela Straży Miejskiej pojawiło się zapewnienie, że w tym okresie w weekendy wydłuża się czas pracy do 22.00. Kumulacja strażników będzie widoczna w trakcie wielkich imprez masowych. Współpraca z Policją w tym okresie to już wieloletnia skuteczna praktyka.
Przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej kpt. inż. Piotr Słupski wskazał na zagrożenia występujące na terenie miasta Darłowa. Na terenie miasta nie występują zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku, mogące spowodować poważną awarię przemysłową. Na wskutek wzmożonego ruchu pojazdów w sezonie turystycznym zwiększa się ilość wypadków komunikacyjnych. Do wypadków tych najczęściej dochodzi na drogach dojazdowych do Darłowa.. Wraz z okresem letnim zwiększa się również zagrożenie pożarowe, zarówno obiektów jak i obszarów leśnych w obszarze linii brzegowej plaży. Głównymi przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów mogą być przede wszystkim: nieostrożność osób przy posługiwaniu się ogniem (balony szczęścia), podpalenia, palna zabudowa, niewielkie odległości między poszczególnymi budynkami, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych, stan techniczny istniejącej instalacji elektrycznej. Zagrożenia budowlane związane są w głównej mierze z utratą statyki elementów konstrukcyjnych budowli. Przyczynami tych zagrożeń mogą być m.in. siły przyrody w postaci np. silnych podmuchów wiatru, wybuchy np. wybuch gazu uszkadzający elementy konstrukcyjne obiektu, pożary np. osłabienie konstrukcji przez przepalenie lub uszkodzenie w wyniku wysokiej temperatury elementów nośnych. Pożarów odnotowuje się corocznie w ilości kilkudziesięciu. Zagrożenia wynikłe z wypoczynku nad brzegami rzek i morza to przede wszystkim utonięcia. Newralgicznymi punktami w tym zakresie są jednak plaże morskie (służbą wiodąca jest WOPR).
Zagrożenie ekologiczne wybrzeża morskiego wynika z możliwości wycieków substancji ropopochodnych do wód morskich, porzucenia przez właścicieli jednostek pływających substancji niebezpiecznych oraz wyrzucenie przez morze uszkodzonych pojemników z bojowymi środkami trującymi zatopionymi na dnie Morza Bałtyckiego.
Oprócz likwidacji zagrożeń powstałych w wyniku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia Państwowa Straż Pożarna na terenie miasta Darłowo w okreasie wakacji przeprowadzi szereg akcji prewencyjnych. Przeprowadzone zostaną kontrole pod względem przestrzegania przepisów p.poż w budynkach kolonijno- wczasowych.
W okresie letnim umożliwione będzie dla grup kolonijnych zwiedzanie Posterunku PSP w Darłowie. W trakcie zwiedzania prezentowany będzie sprzęt ratowniczo-gaśniczy służący strażakom do działań podczas pożarów, wypadków drogowych jak również innych miejscowych zagrożeń.
Przeprowadzone zostaną również pogadanki na takie tematy jak : zachowanie się w przypadku zauważenia pożaru jak i w jego trakcie, udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach, bezpieczne zachowanie się podczas wypoczynku nad wodą.
Kapitan Sylwester Gębka, dowódca Grupy Zamiejscowej Straży Granicznej w Darłowie poinformował, że jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego na terenie szkół przeprowadzili pogadanki z uczniami i rodzicami o zagrożeniach jakie mogą się pojawić dla dzieci i młodzieży. Podobne pogadanki będą prowadzone dla grup kolonijnych. Kapitan zwrócił uwagę, że z racji bardzo okrojonego stanu osobowego w tygodniu będą jedynie 2-3 patrole. Straż graniczna będzie współpracowała z policją poprzez wspólne patrole. W swoich działaniach skupi się m. in. na kontrolach autobusów, kontroli kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Jeżeli będą przypadki zaginięć -jak to było w roku ubiegłym- wówczas do poszukiwań włączy się Straż Graniczna. Jednostka pływająca, która jest w posiadaniu straży będzie tylko sporadycznie wykorzystywana, a to z powodu braku przeszkolenia podległej kadry w jej obsłudze.
Jak powiedział komendant policji w Darłowie Andrzej Kamoda, policja tradycyjnie będzie kontrolować bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwłaszcza trzeźwość kierowców. W ramach szeroko pojętej profilaktyki będą spotkania z dziećmi, wczasowiczami, ofiarami wykroczeń i przemocy. W okresie od 2 lipca siły policyjne spoza Darłowa wzmocni 6 policjantów, z których 4 będzie w Darłowie odbywało praktyki policyjne. Kolejnych 17 policjantów ze Szkoły Policyjnej wraz z opiekunem wzmocnią miejscowych. Dodatkowo w okresie od 2 lipca do 7 lipca gościnnie przybędzie grupa 10 funkcjonariuszy.
Policjanci wzorem lat ubiegłych przy wsparciu ratowników WOPR kontrolować będą plaże strzeżone i tereny przyległe. Policja działania prewencyjne już rozpoczęła spotykając się z uczniami darłowskich szkół i informując ich o zagrożeniach wynikających z ogromnego ruchu turystycznego. Funkcjonariuszy będzie można widzieć na wspólnych patrolach z WOPR-em, Strażą Graniczną. Tematem nośnym są dopalacze i dlatego nowym elementem będzie ujawnianie i likwidacja miejsc ich dystrybucji.Elementem ograniczającym kradzieże z włamaniem jest współpraca z agencją ochrony „Szabel" oraz rozszerzający się miejski monitoring.
Pani Agnieszka Ciach, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformowała, że w czasie sezonu oznakowane zostaną wejścia na plażę, pojawią się tablice informacyjne z mapami, które w sposób czytelny poinformują o miejscu, w którym się przebywa. Będzie to niezwykle przydatna informacja dla służb ratowniczych czy porządkowych, które mając informację o numerze obszaru bardzo szybko zjawią się na miejscu. Na plaży pojawią się znaki informujące, dotyczące miejsc strzeżonych oraz znaki ostrzegawcze. Będą funkcjonować przejścia dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Darłowa będzie kąpielisko w Darłówku Zachodnim oraz dwa miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Darłówku Wschodnim. Kąpielisko „Darłówko zachodnie" będzie o szerokości 100 m i linii brzegowej 800 m. Początek wyznaczono 35 m na zachód od falochronu chroniącego wejście do portu, a koniec w odległości 95 m za zejściem na plażę nr 4 (przy ul. Muchy). Na kapielisku wyznaczono 5 stref strzeżonych z 16 ratownikami i kierownikiem. Sezon kąpielowy obejmuje okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Po stronie wschodniej Darłówka będą funkcjonowały 2 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Pierwsze, o długości ok. 500 m w linii prostej, wyznaczono przy wejściu na plażę nr 8 w Darłówku Wschodnim (przy apartamentach Amon), koniec - w odległości ok. 160 m na wschód od wejścia na plażę nr 10 - przy tzw. Patelni. Sezon kąpielowy będzie obejmował okres od 1 lipca do 30 lipca 2018 r. Drugie miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, o długości ok. 500 m w linii prostej, wyznaczono w odległości ok. 160 m na wschód od wejścia na plażę nr 10 - przy tzw. Patelni, koniec w odległości ok. 40 m na zachód od granicy działki nr 1 obręb 3 m. Darłowo. Sezon kąpielowy będzie obejmował okres od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2018 r. Na miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli będą 3 strefy strzeżone z 10 ratownikami i kierownikiem. Plaża niestrzeżona będzie na odcinku od Hotelu Apollo (wejście na plażę nr 5) do apartamentu Amon (wejście na plażę nr 8). Wskazana część plaży będzie patrolowana. Jako organizator kąpieliska i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jesteśmy przygotowani pod względem sprzętu ratowniczego. Część sprzętu została odnowiona, natomiast brakujący sprzęt zakupiony.
Pan Wiesław Połczyński przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zapewniał, że jego służby są przygotowane sprzętowo i kadrowo. Ewentualne awarie sprzętu przy poborze wody zostaną szybko zastąpione ujściami rezerwowymi. Wywóz śmieci też nie powinien być trudniejszy jak w latach wcześniejszych. Zarówno oczyszczalnia ścieków, jak i przepompownia posiadają monitoring. Hydranty zostały wymienione. W czasie sezonu każde zgłoszenie mieszkańców, będzie szybko załatwiane, ale należy mieć świadomość o pewnych ograniczeniach, które mogą wydłużyć czas załatwienia. Plaże będą sprzątane 2-krotnie w ciągu dnia: od 6.00-10.00 i od 16.00-20.00przez 13 pracowników. Priorytetem będzie zapewnienie drożności na przejściach dla niepełnosprawnych.
Pani doktor Grażyna Batura - Nawracaj reprezentująca Przychodnie Rodzinną poinformowała, że będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo - 18.oo. Wskazała także, że nad zdrowiem mieszkańców i turystów będzie czuwało 4 lekarzy, którzy będą przyjmować w godzinach od 8.oo do 18.oo. W godzinach popołudniowych 1 lekarz, w godzinach przedpołudniowych 3 lekarzy. Ze względu na ilość lekarzy nie planuje się wizyt domowych i w hotelach. Po godzinie 18-tej, a także w weekendy opiekę nad chorymi będzie sprawować opieka świąteczna. W przypadkach wymagających interwencji chirurgicznej u dzieci, trzeba będzie udać się do dziecięcej poradni chirurgicznej w Koszalinie.
Na stronie Miasta http://um.darlowo.ibip.pl/public/ Miejskie Centrum Reagowania zamieszcza informacje miedzy innymi o przewidywalnej pogodzi, zagrożeniach pogodowych, miejscach siedzib najważniejszych służb.
Dla wszystkich zainteresowanych informujemy, że podsumowanie wakacyjnego sezonu turystycznego zostanie przeprowadzony w połowie września. Wówczas czytelnikom przedstawimy dane liczbowe zdarzeń, których oby były jak najmniej.
Wszystkie służby w trosce o łatwy kontakt z mieszkańcami przekazali namiary telefoniczne. Oto one:


Policja 112
Straż Graniczna 94 314 04 20
Straż Miejska 94 314 34 97 (pon. - pt. 7.00 - 22-00)
606641128 (so. - niedz. 14.00 - 22.00)


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Pogotowie wodociągowe - (94) 314-00-07
Pogotowie kanalizacyjne - (94) 314-54-00
DYŻURY DOMOWE w dniach wolnych od pracy i święta
WODOCIĄGI
tel.: 601 564 377
KANALIZACJA
1. 601 733 677; 605 723 598
2. (beczkowóz) - 603 895 618


Na zdjęciach: uczestnicy spotkania o bezpieczeństwie i porządku w Darłowie w okresie wakacyjnym.

 

oss

Bezpieczne Wakacje,  czyli gotowość miejskich służb przed sezonemBezpieczne Wakacje,  czyli gotowość miejskich służb przed sezonemBezpieczne Wakacje,  czyli gotowość miejskich służb przed sezonemBezpieczne Wakacje,  czyli gotowość miejskich służb przed sezonemBezpieczne Wakacje,  czyli gotowość miejskich służb przed sezonemBezpieczne Wakacje,  czyli gotowość miejskich służb przed sezonemBezpieczne Wakacje,  czyli gotowość miejskich służb przed sezonem

Opublikowano: 2018-06-28

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej